Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BÜSZKESÉG 2. RÉSZ

 

BÜSZEKESÉG - 2. RÉSZ

MÁSODIK RÉSZ

 

5 AZ EMBERISÉGHEZ – ÉGI ÜZENETEK

Szeretett népem, a megtérés nem az ember minimális igyekezete által történik. Aki teljes szívéből akarja elérni a megváltást, saját életéből ki kell neki szakítani gyökerestül:

rossz tetteket, rossz gondolatokat, rossz vágyakat, kapzsiságot, fösvénységet, kétségbeesést...

büszkeséget, türelmetlenséget, hamis tanúvallomást, hazugságot, rosszaságot, felebarátja fölötti bíráskodást...

felebarátjának való segítség megvonását, félelmet, barátságtalanságot, helytelen érzéseket, intoleranciát...

versengést, az anyagi dolgok iránti vágyat, a lelki növekedés visszautasítását...

szűnjön meg az emberi akarat szerint élni, intelligenciáját rendelje alá akaratomnak, irtson ki mindent, ami ellentétben van az irgalmasság cselekedeteivel és az Isten parancsaival, melyek közt helyet foglalnak a szentségek. 5/5

 

6 AZ EMBERHEZ – ÉGI ÜZENETEK

Nem értettétek meg az ima igazi jelentőségét? Az ima a szívből való imádságot jelenti, de olyan szívből, mely föl van szabadulva minden tehertől, rossz hangulattól, arroganciától, büszkeségtől, hazugságtól, rágalomtól, képmutatástól...

Szív, melyből mindezek el lettek távolítva, de arról is lemondva, ami után vágyakoztok, és szabaddá tett legyen az első helyre jutási vágytól. 6/2

A világ és a test azt sugallja, hogy nincs ördög, mégpedig azért, hogy megindokolja a hozzátok közelállók vagy leggyengébbek általatok való kihasználásának a helyességét, és hogy ez miatt ne érezzetek lelkiismeret furdalást. Itt a büszkeség saját magára mutat, gyermekeim, büszkeség, mely benneteket degradál, lefokoz és megkeményíti szíveteket. 6/4

Népeim, közeledik a büszkeség, mely hatalmába ejti a nemzeteket. A legnagyobb hatalmon lévők kihasználják hatalmukat, hogy hadakozzanak a gyöngébbekkel, a föld megreng, a pokol örvendeni fog, ha majd látni fogja, hogy ölik egymást az emberek, mintha állatok lennének. 6/8

Az emberi törvények nem fogják respektálni az Isten törvényeit. Az ember még büszkébb lesz, elbizakodottá válik, megtelik hamissággal, hogy folytassa érzékiségét olyannyira, mígnem ittas lesz a rossztól, a jót alkalmatlannak véli, a rosszat és az illetlent pedig jónak. 6/8

Mindenki, aki leginkább önmagát szereti, át van hatolva a büszkeség italával, önszeretettel, irigységgel, reménytelenséggel, kibékíthetetlenséggel, elbizakodottsággal, kegyetlenséggel, rossz bánásmóddal, ostobasággal, megszállottsággal, mások kihasználásával, akaratom elvetésével 6/10

Aki távolodik tőlem, mindig talál magának okot arra, hogy felebarátja áldozati bárány legyen, ő maga pedig a hóhéra. 6/10

Bárki, aki elfordul tőlem, addig erőlteti magát másokra, mígnem a büszekesége elviselhetetlenné nem teszi őt részükre. 6/10

Nem, szeretteim, nyissátok ki lelki szemeiteket és tegyetek megkülönböztetéseket.6/10

Gyermekeim, vessetek pillantást magatokba, tegyétek próbára magatokat. Az emberi büszkeség nagyon nagy személyi rosszaság, járvány, mely olyannyira szennyezi az emberek értelmét, hogy esze-járásuk szerint mindenki fölött ők akarnak uralkodni. Az egységre hívlak benneteket. A büszkeség meghasonlottságot okoz bennetek. 6/15

Mindnyájatokban ott vagyok, akár bűnösök vagytok vagy sem... Bennetek élek! Az emberi lénynek annak a helyében, ahol találkoznak minden érzések, gondolatok, vágyak, hóbortok, nyugtalanság, büszkeség, remény, gyűlölet, szeretet, szorongás, bátortalanság, szívesség, felebarát iránti szeretet, őszinteség, alázat, ítélőképesség vagy harag, megbocsátás vagy radikalizmus, butaságból kifolyólag. 6/16

Minden emberi tapasztalat el van vezetve az értelembe és minden egyes személyen függ közületek, hogy ezt az információt mint jó vagy rosszként fogadja el, hogy aztán nemesítve legyen, vagy elrontva önteltséggel, melyet a fölfuvalkodott önzés gerjeszt a büszkeség által. 6/16

Gyermekeim, a rossz él mindenben, amit az ember szeretet nélkül vagy rosszakaró szándékkal tesz. Az ördög mostanában hatalmaskodik az emberiség fölött, és az alázatosságra mint büszkeségre néznek. Bárki mond Igazat, vádolják, és akárki tagadja az Igazságot, dicsérve van. Az ember visszafelé halad. 6/18

Az ördög szomjazza a gyermekeimet, és mivel hamis tudományuk van, ég bennük a büszkeség, az elbizakodottságtól duzzadva élnek. Ezért azok, akik megvetik Fiamat, követelik a tisztelgést, mely nem nekik tartozik, beképzeltek, puffadoznak a büszkeségtől és nem ismernek szánalmat, hogy azt fölkínálhatnák felebarátaiknak. 6/22

Nem vagyok az az Isten, aki gyermekeim minden hóbortjára válaszol, VAGYOK, AKI VAGYOK [Ex 3,14], és a népem arra lett rendelve, hogy teljesítse akaratomat.

Én népem, az ördög élteti a büszkét, becstelent, irigyet, rendbontót, árulót, azt, aki nem fogadja el az intelmeket, azt aki nem szeret, és emiatt élete tele van határozatlansággal, lanyhasággal minden tekintetben. 6/28

Minden ember előtt állandóan ott áll a mérleg, és mostanában a tányérok egyensúlya elhajlik az istentelenség, a megvetés, a rendbontás, az erkölcstelenség felé, a felebarátnak járó tiszteletadás, jótékonyság és szeretet megvonása felé. Az ember mérlegre teszi saját büszkeségét, önzését, kitűnés utáni vágyait, igyekezetét sajátévá tenni a legjobbat, a hit hiányát, az Isten törvényei ismeretének hiányát, hajlamát arra felé, amit az ördög kínál neki.

Démon stratégiájához tartozik a közömbösség, büszkeség éltetése, az istentelenség, a szabályok megvetése. A démon örül, ha látja, ahogy túlhágjátok Isten Törvényét, örül, ha átváltoztok olyan teremtményekké, akik gyötrik testvéreiket, ostorozzák őket, halálra adják és megsemmisítik őket. 6/36

Ennek a generációnak az őrültsége a büszkeség a hatalomvágy [1Jn 2, 16. 2Tim 3, 1-5]. Aki valamit sajátít, még többet akar, állandóan újból és újból. Aki szakmai sikert ért el, az olyasmi után vágyódik, ami másnak nincs, aki anyagi javakat nyert, még valami jobbat, nagyobbat akar, hogy megcsodálhassa őt mindenki... 6/41

 

7 HOSSZABB KÖZLÉSEK – ÉGI ÜZENETEK

Gyermekeim ne feledjétek, mikor azzal lesztek kísértve, hogy büszkék legyetek, hogy Én a büszkeséget nagyon keményen büntetem. Gyermekeim részére a büszkeség nagyon veszélyes, és az ellenségnek sok lehetőséget ad az életetekbe való beavatkozásra. Biztonságban tartalak benneteket, mikor változtatom élethelyzeteteket, hogy megmentselek benneteket e borzasztó bűn elől. 7/1

Az elkövetkező időkben drasztikusan megváltoznak viszonyaitok. Az összes gyermekeim üldözve lesznek, és nem csak az idegenektől, hanem azoktól is, akiket ismertek, ahogy a sötétség drámaian fog növekedni, és a törvények meg fognak változni.

Ha majd a törvények megváltoznak, gyermekeim majd nem fognak tudni hová menni. Kényszerülve lesznek elhagyni lakhelyüket, mivel rejtegetni kell tevékenységüket és a belém vetett hitüket. 7/1

Senkinek sem kellene hinni abban, hogy mindent ismer. Ne tartozzatok azok közé, akik úgy érzik, hogy kivételesek. Az alázat által kaphat az emberi lény esélyt ahhoz, hogy Isten gyermekeinek családfájához tartozhasson. Az alázatos ember tudja, milyen okos dolog szeretetnek, jótékonyságnak, megbocsátásnak lenni. Az alázat azt adja az emberi lénynek amit nem adnak sem a könyvek sem a titulusok, sem tapasztalatok, mivel éppen az említetteket színezi a büszkeség, amely szennyezi azt, amit az útján haladva talált. 7/2

Szeplőtelen Szívem gyermekei, az egész világegyetemen keresztül áradozik az energia. Minden gyermekem sugározza magából a jót, vagy a rosszat térben és időben. A jó és a rossz a döntő pillanatában van. 7/2

Drága gyermekeim, a béke és a szeretet, mely belőlem fakad, lelket és testet gyógyít. E két forrásból fakad a harmadik legnagyobb orvosság - az öröm. Az öröm értelmet ad az életnek, a vidámság pedig a lélek és test orvossága. Igyekezzetek vidáman élni, és sose engedjétek, hogy a Sátán elrabolja a vidámságot szívetekből. Az szerint ismertek rá, meg-e lettetek támadva kísértéssel, hogy a vidámság rögtön kiveszik. Helyette beköszönt a szomorúság, nyugtalanság, ingerlékenység.

De ezzel ne foglalkozzatok. Legyetek hozzám teljes bizalommal. Az ördög részére a legnagyobb pofon az, ha kis gyermek módjára rögtön engem hívtok, csendben bizalmasan rám bízzátok magatokat, és teljes szívetekből megkértek: Atyám, legyen a Te akaratod. Sátán, aki engedetlensége miatt lett letaszítva az égből, ki nem állhatja az engedelmességet és az alázatot, mivel büszkesége által lett engedetlen. Ti azonban kövessétek példámat és legnagyobb követőm, anyám példáját. Az Atya iránti teljes engedelmességben éltünk és legnagyobb alázatban az emberek előtt, akik mindkettőnket mélyen megszégyenítettek és lealáztak, hogy egy ember sem volt ily módon jobban lealázva mint én a kereszten és Anyám a kereszt lábánál. 7/4

A büszkeség a teremtményt a felebarátai ellen uszítja...

A büszkeség az embert magányossá teszi és keserűvé mint az epe...

Szeplőtelen Szívem gyermekei, az embernek megvan a gondolkodás képessége, de egy pillanat alatt megszállhat benneteket az ördög, és testvéretek hóhérává tud tenni. 7/7

Ne feledjétek, szeretteim, hogy a Figyelmeztetés már közel van, és a világegyetem részt fog venni szeretetem irántatok való ezen cselekedetében. Éppen akkor, mikor majd az égen tüzet láttok, szeretetem tüze fog benneteket áldani, hogy tudjátok meg, kik vagytok. 7/9

Gyermekeim, gyakran utánzással cselekedtek, meggondolatlanul, gondolkodás nélkül, emlékezetetek használata nélkül, anélkül hogy eszetekbe hoznátok a múltbeli cselekedeteiteket, melyek rossz, fájó pillanatokat okoztak nektek. El kellene kerülnötök a múltban elkövetett hibáitok ismétlését, de ti azt nem teszitek.

Nem vagytok őszinték saját magatokhoz, másképp elkerülnétek a fájdalmakba esést, a nézeteltérések és hiábavalóság érzését. Figyelmesek lennétek, hogyan kell féken tartani túlzásba vett impulzív magatartásotokat, de a képmutatás erősebb mint az Igazság. 7/11

Gyermekeim, a nagy gonosz kelepcébe csalta az embert a büszkesége miatt és ez a gonoszság iróniaként mutatkozik, melyet az ember saját jellemében hordoz. Ebben az időben az emberi jellem durvává tette gondolkodását, elméjét, önzését, eszét bevonta kéreggel, hogy az emberiség ne ismerje sem a fájdalmat, sem a szánalmat. Az emberi önzés kitolta az embert – fiamat – hogy megteremtse a világ emberét, kéjencet, gyilkost, eröszakost, Gonosz szolgáinak kegyetlen követőit. 7/11

Az ördög megfosztja az embert az érzésektől és érzékeléstől, sőt az intelligenciától, hogy alávesse őt rabszolgájává, és megakadályozza nehogy alkotó lény legyen. Kívánsága, hogy az ember rajta függő legyen.

Szeretett gyermekeim, ez az időszak kritikus a lelki növekedésetekre nézve, mindnyájatoknak harcolni kell teljes erőtökkel, hogy ne Isten akarata ellen viselkedjen. 7/11

Gyermekeim, higgyétek, hogy a gonoszság képviselői a felbolydulást viszik a nemzetek közé néhány férfi által, a maradék pedig utánozza ezeket az embereket, akiket azok küldenek, akik az emberiség sorsát irányítják. Ők az okozói annak, hogy egy nagyon rövid látszólagos békés idő után jön még nagyobb nyugtalanság. A nagy nemzetközi színhelyen megöletik egy nagy nemzet elnökét, ami megrázza a világot, a népeknek alkalmat ad arra, hogy egymást okolják, és a háború szelleme megszűnik szellemmé lenni. A megriadt népek könnyen hagyják magukat vezetni az ördögi cél felé. 7/11

Öntudatlan ima, a bőjt elhagyása azoknál, akik nem betegek, az Írás tanulásának elhanyagolása, az igazi bűnbánat hiánya mint az alázatosság jele, az eukarisztia nem vétele, saját és mások életének tiszteletlensége, tiszteletbe nem vétele a testnek, mint a Szentlélek templomának, az Isten iránti szeretet abszolút hiánya – ezek a legfontosabb pontok, ahol a Sátán rátalált a nagy gyengeségre, sőt tudatlanságra és analfabétizmusra ebben az emberiségben, mely le van gyengítve lelkében. 7/11

 

8 A HELYREÁLLÍTÁS MÓDJA – ÉGI TANÁCSOK

A Sátán terve, melybe bolond módra beleegyeztetek, a szeretet elvesztése.

Mivel állandóan fogy a szeretet a világban, sokasodnak a Sátán légiói és ellentéteket szítanak.

Gyermekeim, alázatosaknak kell lennetek, hogy fölismerjétek, a büszkeség oda vezet benneteket, hogy magatokat látjátok az első helyen, testvéreiteket pedig máshová toljátok. Teli fájdalommal figyelem, ahogy azt, amit nehéz lelki és fizikai erővel teremtettetek meg, összeomlik egy szempillantás alatt az alázat hiánya miatt. Aki büszke, a gonoszt élteti. 8/9

 

9 FÜGGELÉK – TOVÁBBI ÉGI ÜZENETEK

Szomorú nap lesz az, majd ha azok, akik elutasítják ajándékaimat és beavatkozásomat, előttem kell majd állniuk azon a Nagy napon, és állandóan el fognak engem utasítani. Sőt, azután is, mikor alkalmat adok nekik, hogy váljanak meg büszkeségüktől és térjenek Hozzám, el fognak utasítani. Ekkor már semmi sem marad, amit értük tehetnék, hogy örök életet adjak nekik, mivel nem fogják akarni elfogadni. Csodálkozhattok, miért van ez így, tehát megmagyarázom.

Mikor az ördög megkísérti a lelket, időbe telik, hogy ilyen személy fölött erős hatást nyerjen. De mihelyt felfalja, ő határoz meg minden mozdulatot, amelyet a személy megtesz – hogyan gondolkodik, hogyan beszél az emberekkel, hogyan vétkezik, és milyen fajta bűnnek fog akarni ez a lélek engedékeny lenni. A legnagyobb szorítás, melyben szorítja az, hogy meggyőzi őt, hogy az Isten a gonosz. A Sátán meggyőzi a lelket, hogy ő az isten az isten pedig igazában az ördög. Így lesznek megsemmisítve a lelkek az ördög ravasz alattomosságával és manipulációjával. Ezek a lelkek oly feketék lesznek, hogy elviselhetetlen fájdalmat fognak érezni az én világosságomban és elfedik arcukat előttem. Ekkor megszűnök könnyezni, de szomorúságomnak sosem lesz vége. 9/1

A gyűlölet előkészített otthont talál azok lelkében, akik irigyek, teli vannak büszkeséggel , magányosak és zavarosak. A Sátán első taktikája,hogy sohase fogja kísérni a lelket a gyűlöletre. A lélek elhiszi, hogy neki mérgesnek, fölháborodottnak kell lenni, mivel azt diktálják saját szükségletei, mindent ő tud legjobban, miközben a jót cselekszi.9/2

Mikor Lucifer engedetlen volt Atyámmal szemben, a büszkeség okozta bukását. A büszkeség és önszeretet, ahol minden más másodlagos, elvezeti az emberiséget a végső bukására. 9/5

Csak azok, akik Isten kezébe tették akaratukat, lerázták magukról az összes emberi büszkeséget, és a csupán ész szerinti értelmet, és azokat Istennek adták, csak azok kaphatják a Szentlélek ajándékát. Ha csak egy szikra büszkeség is van a lélekben, a Szentlélek oda soha be nem tér. 9/6

Ne féljetek a haláltól, mert az a királyságomba vezető ajtó. Csak annyit kérek, hogy készüljetek fel erre a napra azáltal, hogy úgy fogtok élni, ahogy tanítottalak benneteket. Nem kívánom, hogy véget vessetek mindennapi kötelességeiteknek. Vannak kötelességeitek másokkal szemben, sose érezzétek úgy, hogy ha engem követtek, szeretetteitektől elszigetelve kell élnetek. Azt kívánom, hogy szeressétek családjaitokat, barátaitokat, szenteljetek nekik annyi időtöket amennyire szükségük van ahhoz, hogy egyiknek a másik iránti szeretete nyíltan ki legyen nyilvánítva. Szeressetek mindenkit, ahogy én szeretlek benneteket. 9/7

Sokszor nem fog úgy tűnni, hogy a Sátán hadserege nyíltan ellenem van. Semmi esetre sem. A Sátán túl ravasz ahhoz, hogy elfedje jelenlétét, ígyhát minden háborús taktika ez ellen a misszió ellen gondosan elő lesz készítve, de ti meg tudjátok különböztetni a jeleit. Büszkeség, arrogancia, rafinált kihívások az igazságosság nevében, melyek elrejtik az eretnekség és istenkáromlás szavait, úgy lesznek előterjesztve az emberiség elé, mint gondoskodó nyilatkozatok és nyilvános fölhívások az emberi jogok támogatására. 9/8

Értsétek meg, az életeteket, időt és tanításokat azért kaptátok, hogy elérjétek az örök boldogságot, és hogy másokat is hozzám vezessetek. Csakis ez minden ember életének értelme. Csak az Isten szolgálata ad értelmet az emberi létezésnek. Mindent én irányítok: a tudást, a lehetőségeket, időt, egészséget, vagy betegséget, mindenkinek szüksége szerint. 9/9

Mivel minden az enyém, minden kegyelem, és ti egyedül semmik sem vagytok – por és hamu, semmi más. Én öltöztettelek benneteket tudással, erővel, hatalommal. Én adtam nektek az időt, életeteket, alkalmakat, lehetőségeket, Én állítottam elétek különböző személyeket. 9/9