Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BÜSZKESÉG 1. RÉSZ

 

BÜSZKESÉG

I.

1 BEVEZETŐÜL

2 KATEKIZMUSBÓL ÉS BIBLIÁBÓL

3 SAJÁT MEGFIGYELÉSEIM ÉS KIVONATOK AZ ITTENI SZÖVEGEKBŐL

4 A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI – ÉGI ÜZENETEK

II.

5 AZ EMBERISÉGHEZ – ÉGI ÜZENETEK

6 AZ EMBERHEZ – ÉGI ÜZENETEK

7 HOSSZABB KÖZLÉSEK – ÉGI ÜZENETEK

8 A HELYREÁLLÍTÁS MÓDJA – ÉGI TANÁCSOK

9 FÜGGELÉK – ÉGI ÜZENETEK

 

ELSŐ RÉSZ

1 BEVEZETŐÜL

1/1►

Büszkeség (hasonló jelentéssel bírnak: fölényeskedés, beképzeltség, gőg) úgy van értékelve, mint egy tulajdonság, mikor az egyén túlbecsüli saját magát. Kereszténység úgy beszél róla mint a hét főbűn egyikéről és minden rossz eredetének tartja.

Ezek a következők: 1/kevélység, 2/fösvénység, 3/irigység, 4/harag, 5/bujaság, 6/torkosság, 7/jóra való restség.

Fő bűnöknek nevezzük azért, mivel más vétkek gerjesztői.

A büszkeség ellentéte az alázat.

Állítólag ez a hét lánya van a büszkeségnek:

1) vakmerőség – túlértékelni saját erejét, veszélyeknek, kísértésnek kitenni magát, rendkívüli kegyelmek után vágyakozni

2) nagyravágyás – nevesebb hivatali tisztség utáni vágy, igényli, hogy tisztelegjenek neki, szereti a kitüntetéseket

3) hiábavaló dicsőség – az emberek szemében való megdicsőülés

4) hiúság, öndicséret, kétszíinűség

5) keményfejű, saját ítéletéhez, véleményéhez való ragaszkodás

6) megbontottság, veszekedés

7) engedetlenség

1/2►

A büszkeség ellen ezt a három eszközt ajánlják: szemlélődés

a gyöngeségemről

Isten nagyságáról

tulajdonságaim tökéletlenségéről

Azonban a büszke ezáltal még nincs felmentve a büszkeség bűnétől. Vizsgálni kell a bűneinket a lelki tükörben, aztán bevallani azokat a gyónás szentségében és megbánni mindet Isten előtt. Ezek után a pap lesz a felmentés közvetítője.

Példaként kiragadunk egy helyet a lelki tükörből: „Nem élek helyesen a lelkiismeret és Isten igazsága szerint. Megszűntem keresni és elismerni az erkölcsi értékeket. A bűnök elsötétítették a lelkemet és a büszkeség nem akarja azokat elismerni mint bűnt.“

Hm – egyesek állítják, hogy ilyen utasítás szerint nem hisznek a sikerben. Igazuk van. Sokat kell imádkozni, például a rózsafüzért. Ima erőt és világosságot ad az elmélkedéshez. De csodák is történhetnek, ha őszintén kívánunk Isten gyermekei lenni. Ugyanis, ne feledjétek, hogy mi is imádkozunk értetek.

1/3►

Egyes szövegekben olvashatjuk, hogy az emberek összetévesztik a büszkeséget a hiúsággal, vagyis a büszkeség és hiúság két dolog. A büszkeség démonikus arca a rideg öntetszésben, önelégedettségben alapul, miközben másokat megvet. Ilyen büszkeség a látszólagos alázattal és hamis szerénységgel fedi magát: az ember annyira el van foglalva saját magával és vélt nagyságával, hogy nincs szüksége mások elismerésére, akiket megvet. Ellenben, a hiú embernek betegesen szüksége van másokra, hogy az ő szemükben legyen kitüntetve. A hiúság általában könnyebb bűn, a hiú emberek balga, nevetséges alakok, általában jó partnerek azok részére, akik tudnak érteni hozzájuk, mivel könnyen kezelhetők.

1/4►

RÉSZLETEK AZ ÉGI ÜZENETEKBŐL

Minden emberi teremtmény tudja, hogy a Mindenható teremtette őket végtelen szeretete műveként és rá hagyott minden teremtettet, hogy semmiben sem legyen hiánya.

A gonoszság a büszkeségből, hatalmaskodásból, irigységből, gyűlöletből származott, mely mely abban a gyönyörű angyalban kelt életre, kinek megvoltak minden tulajdonságai, melyeket Isten adott neki. De ez az angyal nézte az asszonyt a tiszta és szűzi méhével, ahol Isten Fiának kellett megszületni. Ekkor azt az angyalt elfogta az irigység, az irigység pedig föllobbantotta benne a büszkeség érzetét, mely valósággá vált.

Ez az elesett hírnök viszályba vitte az emberiséget, lelki és erkölcsi mélységbe, darabokra tört minden jót, hogy ezzel az embert gonoszra változtassa.

1/5►

Gyermekeim: azok közé tartoztok, akik tiszteletben tartják Igémet és akaratom szerint élnek, vagy azok közé, akik azt hiszik, hogy két úrnak szolgálhatnak?

A megváltáshoz nincs szükség harmadik módra. Csak a jó és rossz út létezik, melyen ha nem kéritek a megbocsátást, nem lehettek megváltva. Mikor szemrehányást teszek nektek, lázadoztok ellenem büszkeségetektől és keményfejűségetektől vezetve. Mutatom életeteket, a rosszat, melyet elfogadtok és melyben halálotokat lelhetitek, ti pedig ennek ellenére megkeményítitek szíveteket és távolodtok Tőlem.

Az Igém fölött ugyanolyan ostobán ítélkeztek, mint amilyen könnyelműséggel ítélitek eszközömet, aki átadja nektek hívásomat. Ítélkeztek elhamarkodva, ahelyett, hogy gondolkodnátok fölöttük, és az fölött mi a különbség köztetek és azok közt, akik hirtelen fölgerjedésükben keresztre hagytak feszíteni Engem.

1/6►

Nem hisztek Igémben, mely előrelát, közöl, figyelmeztet, és mindenekelőtt szeret...

Elfelejtitek, hogy a büszkeség büntet mindnyájatokat. Utaitokon találkoztok a múltbeli büszkeségetek eredményeivel. Némelyik gyermekeim nagy lelki éhségben szenvednek, de nem szeretik azt az eledelt, melyet én hozok nekik, hogy növekedjenek és jobban vágyódjanak az után, ami lelki, mint az után ami az emberi ego-ból, önzésből van.

Mindazok, akik nincsenek fölkészülve és meggyőződve akaratom szerint élni, előbb-utóbb megszöknek. Az én akaratom mindaz, amire az embernek szüksége van, hogy megtalálja a nyugalmat.

2 KATEKIZMUSBÓL ÉS BIBLIÁBÓL

KATEK. 2094

Isten gyűlölete a gőg szülötte. Szembeszáll Isten szeretetével, tagadja annak jóságát és átkozza azért, mert tiltja és bünteti a bűnt.

Ef 4, 31-32

Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Péld 8, 13

Az Úr félelme a rossznak utálata. A gőg és a fennhéjazás, a gonosz élet és a száj hamissága gyűlöletes nekem.

Péld 16, 18

Összeomlás előtt kevélység a hírnök, felfuvalkodottság jár a bukás előtt.

2Tim 3, 1-5

1: Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek.

2: Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek,

3: szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek,

4: árulók, vakmerők és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent;

5: a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket.

Mk 7, 15, 20 23:

Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné.

Ami kimegy az emberből, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik és tisztátalanná teszi az embert.

1Pt 5,5

Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad.

Tób 4,14-16. 19.

Vigyázz magadra, fiam, minden tettedben és tudd mindig, mit csinálsz. Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Ne igyál annyi bort, hogy részeg légy tőle, ne kísérjen életutadon az iszákosság. Oszd meg kenyeredet az éhezőkkel és ruhádat a rongyoskodókkal. Fölöslegedből adj alamizsnát, és szemed ne legyen irigy, amikor alamizsnát adsz.

Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd, hogy az egyenes úton járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek.

1Jn 2, 15-17

Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a világból. De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.

3 SAJÁT ÉSZREVÉTELEIM ÉS RÉSZLETEK AZ ITT TALÁLHATÓ SZÖVEGEKBŐL

Válogatás a büszke emberek némelyik megnyilvánulásaiból. Nagy részükben saját észrevételeimből is állítom, hogy fedhetik a valóságot.

Rosszindulat, álnokság, bosszúállás, hazugságok kitalálása, rosszakarat, hadakozás, konfliktusok, civakodások gerjesztése, gyengébbek kihasználása, eltávolítása, másság gyűlölete, más nézetek erőteljes visszafojtása, kétszínűség, egyenlőtlen hozzáállás az emberekhez, pártoskodás, kizsákmányolás, gyűlölet, rágalmazás, bizalmatlanok, ellenséges érzéseket viselnek az emberekkel szemben, gáncsoskodók.

Továbbá: keményfejűség, rakoncátlanság, önkényesség, taníthatatlanság, fölfuvalkodás, öndicséret, saját személyének túlbecsülése, arrogancia

A büszke ember meg van fosztva sok ajándéktól.

A büszkeségre rengeteg más bűn, tökéletlenség tapad.

A büszkeség hazug önérzetet sugal.

A büszke nem szeret, de igényli, hogy őt szeressék, tiszteljék, föl nézzenek rá, miközben másokat lenéz.

Nem szereti a gyermekeket, nem ért a kicsinyek lelkéhez.

Ha bajban vagy, nem segít, hanem megítél, kinevet, hátat fordít neked.

A büszke ember nem bírja elviselni saját sikertelenségét. Leroggyan, mintha betegség venne erőt rajta. Szenvedő arcot vág, hogy segítsenek rajta, szánják meg őt.

A büszke nem az embert nézi, hanem például, hogy hány titulusa van, hány főiskolát végzett. Igyekszik ilyen ember közelségébe jutni, hogy rá is fölnézzenek mint tanult személyre.

Szeret azok körül ólálkodni, akik sikeresek, abban a reményben, hogy annak az embernek a közelsége rá is valami dicsőséget hoz.

Ha valaki valamit ügyetlenül mond, nem javítja ki. Az helyett nagyot mulat, nevet, kinevet.

Tudnak aláfizetni, tudnak mellékes pénzeket elfogadni, sőt némelyek csak ennek fejében segítenek.

Tolakodnak olyan helyeken dolgozni, ahol hatalmat nyerhetnek, érvényesíthetik saját akaratukat például valamilyen hivatal védelme alatt. Korruptok.

Mivel az emberben nem tudják fölfedezni, meglátni az igazi értékeket, sok lelki értéktől, tudástól vannak megfosztva, mivel Isten nekik azt nem adja. Nem adhatja, mivel nem fogadják el, megtaposnák azokat.

Akik bizalmasak hozzájuk, hamar megbánják.

A szerénységet, szolgai lelkületet színlelve igyekeznek följebb jutni a siker létráján.

Igazában a szerénységre, mint tökéletlenségre, megvetéssel néznek, lenézik.

Szimpátiájukat egy időre el lehet nyerni, ha dicséretet kapnak. Az öndicséret náluk természetes dolog.

Szomorú észrevételek, megállapítások ezek, de ez a valóság.

RÉSZLETEK AZ ITT TALÁLHATÓ SZÖVEGEKBŐL – ÉGI ÜZENETEK (ISTENTŐL AZ ATYÁTÓL, JÉZUSTÓL, SZŰZANYÁTÓL, STB.)

A büszkék az Igazságom ellen ördögi érvekkel harcolnak.

A büszkeség elpusztítja a teremtményt.

A büszkeség az egyensúly elvesztéséhez vezet.

Szeretteim, a büszkeség elhiteti veletek, hogy pótolhatatlanok vagytok, hatalmat kaptok tőle arra, hogy igyekezzetek alávetni magatoknak azokat, akik útjaitokat állják egész addig, mígnem elhatalmaskodik fölöttetek a magány - a tehetetlenség pedig az emberi énnek leckét ad, hogy távoznak a társaitok.

A büszkeség degradál, lefokoz benneteket és megkeményíti a szíveteket.

A büszke emberek mindeneggyes pillanatban és bárhová mennek, több fájdalmat okoznak, mint maguk az ördögök tudnának elérni.

A büszke állandóan alkudozik.

A büszkeség olyan járvány, amely szennyezi az emberi értelmet.

A büszkeség fájdalmat hoz az emberiségnek.

Nem létezik semmi borzasztóbb, katasztrofálisabb, ami olyan komoly eredményekkel járna, mint a lelki büszkeség.

A büszkeség elvakítja a büszkék értelmét.

Nem változtok, nem tudtok átalakulni a büszkeségetek miatt és nem látjátok azt...

Szenteljetek figyelmet tetteiteknek, bánásmódotoknak, ne legyetek állandóan a felebarátaitok bírái, mint a többség része, amely utánzás alapján cselekszik.

Szeretett népem, hamis biztonságban éltek, melyet az ördög kínál nektek.

Gyermekeim, ne feledjétek, ha kísértésbe estek, hogy büszkék legyetek, hogy én a büszkeséget nagyon keményen büntetem.

Arról tudjátok meg, hogy meg-e támadott benneteket a büszkeség, hogy a vidámság rögtön elveszik. Helyette beáll a szomorúság, nyugtalanság, ingerültség.

Ma az emberi teremtmény nem szűnik meg kiszámíthatatlanul cselekedni, reagálni a felebarátai ellen.

Gyakran utánzással cselekedtek (majmoltok valakit) gondolkodás nélkül, anélkül, hogy átgondolnátok tetteiteket.

Az ember, ha inkább a bűn rabja, tévesek a meggyőződései.

Muszáj szeretnetek az Istent.

Annyi gyermekem akar szabadságában élni! Azonban az nem szabadság, hanem csak az emberi önző kötetlenség, rosszaság.

Ti egymagatok (nélkülem) semmik sem vagytok.

4 A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI – ÉGI ÜZENETEK

Démon stratégiája, hogy élesztgesse a közömbösséget és a büszkeséget.

A nagy rossz (a büszkeség) szétmarja az ember lelki szervezetét, legyengíti és következményképp gyengévé válik az élet minden vonatkozásában.

A nagy rossz (a büszkeség) mozdulási hiányt idéz az ő lelki növekedésében.

A nagy rossz rejtve marad azok előtt, akik benne szenvednek, mikor aztán szemmel láthatóan mutatkozik, tönkre teszi testvéreit, gyilkol, megosztottságot okoz, egymás ellen uszít, sebeket ejt más testvérekben, azokban is akik ettől szenvednek.

Aki ezáltal a rosszaság (büszkeség) által szenved, mutogat a felebarátaira, de ennek ellenére nem látja saját cselekedeteit, bánásmódját. Ebben az időben ez a legnagyobb rosszaság az emberben. Ez nem akarja hagyni magát tanítani, nem engedi, hogy figyelmeztetve legyen a tévedéseire, mivel saját tetszése szerint éli meg az evangéliumot. Mint a farizeusok, ujjával mutogat másokra és nem él úgy, ahogy saját maga prédikál. .[Mt 23, 1-3] 4/1

EZ A NAGY ROSSZASÁG A BÜSZKESÉG

E generáció részére az individualizmus normális, és fokozódik az ereje. Az egyik jósága az ő jósága, a másik rosszasága az ő rosszasága. Azt gondoljátok, hogy rátok semminek sincs hatása, hogy minden nagyon személyes, hogy erőfeszítéseket csak az emberi ego jegyében kellene tennetek.

Gyermekeim, ez büszkeséget okoz. Ha nem osztozkodtok, ha a testvéretek örömét nem úgy élitek meg, mintha saját örömötök lenne, ha féltékenykedés, veszekedés uralkodik köztetek, ha a testvéreitek éles nyelvükkel támadják azokat, akiknek nem jól megy az életük, gyermekeim, ez a büszkeség.

A büszkeség elpusztítja a lényt, mivel érzéktelenné teszi, lopja a szeretetet, együttérzést, jótékonyságot, megbocsátást és eléri, hogy a büszke már nem fog semmit sem tudni az első Parancs kötelességéről. 4/3

Megkértem különböző vezető személyeket, hogy ajánlják föl országukat a Legszentebb Szíveinknek, hogy fölszabadítsák azokat a szociális zavargásoktól, vagy mérsékeljék a végeredményt, de nem lettem meghallgatva, vagy egyáltalán komolyan véve – ilyen büszke az ember. Ezért fog kelleni szenvedni nem csak annak, aki nem hallgatott meg Engem, de a népének is. 4/4

Nem büntetem az emberiséget, a büszke emberiség saját magát bünteti azáltal, hogy visszakapja az ő szabad akaratával való visszaélés eredményét. 4/5

Büszkeség, amelyik nincs legyőzve, ugyanúgy, mint az éretlenség, labilissá teszi azokat, akik állítják, hogy szeretnek engem mint Anyjukat. Fiam minden igazi gyermekének tartani kell az egyensúlyt. Ne feledjétek, hogy ez a követelmény föltétele annak, hogy az ördög ne nyomjon el benneteket. Gyorsan megfeledkeztek, anélkül, hogy gondolkoznátok a lélekre való következményekről, hogy az ördög leselkedik igyekezve, hogy elárasszon benneteket büszkeséggel és rászedjen a megbocsátás megtagadására a testvérek között, ami a lelki illem hiányához vezet.

Lelki gyöngeségetekből kifolyólag könnyen elvesztitek az eszeteket és az ördög cselvetéseinek könnyű prédájává váltok, aki benneteket, mint Isten gyermekét, rászedi a helytelen viselkedésre. 4/7

A kemény-nyakúak nem tudnak megváltozni, ha tudomásul nem veszik, hogy ha messze vannak a szentségektől, már túl messzire vannak attól, hogy a kegyelem segítsen nekik a megtérés útján.

Gyermekeim, egyesek keményebbek vagytok mint mások, eltökéltétek magatokat, hogy nem fogtok meghallgatni Engem, elutasítotok Engem, és büszkeségetek miatt mentek tovább a kárhozatba vezető úton.

E generáció alázatának hiánya a Sátán fegyvere. Feledésbe vittétek az alázatot, mindnyájan azt gondoljátok, hogy okosak vagytok, anélkül, hogy megértenétek, hogy "aki megkeményíti nyakát a tanácsok, rábeszélések ellen, váratlanul szét lesz zúzva és senki sem gyógyítja ki."[Př. 29, 1]. 4/8

A büszke állandóan alkudozik.

Azért teszek említést róla, mivel némelyek büszkék, és nem fogadják el azt a tényt, beképzeltek, de nem fogadják el azt, életüket a tudományból való táplálkozásból élik, de Isten nélkül.

A rossz tudománya a következő: a szeretet nélküli tudomány, a jótékonyság nélküli tudomány, az alázat nélküli tudomány, az igazságosság nélküli tudomány. Isten nélküli tudomány a rossz tudománya. 4/9

Nem találtok meg Engem, mivel legtöbben kívül kerestek Engem, és a kívüli azt diktálja, hogy "Nem vagyok Isten" vagy hogy "Isten fölöttem van". Az ember hisz abban, hogy Velem egyenrangú, ezért büszkesége által a mélybe zuhant, oda, ami sötét és hazug. 4/10

Az embernek nem sikerült kormányozni a saját énjét, és megengedte, hogy büszkesége és önszeretete rákényszerítse arra, hogy a rosszat válassza, azt ami nem alkalmas és bűnös és súlyosan megsértse a Szentháromságot. 4/11

Szeretteim, nem vagytok tudatában rossz cselekedeteiteknek... Minden rossz cselekedet, minden tett haraggal, büszkeséggel, irigységgel, erkölcstelenséggel, romlottsággal és agresszivitással szennyezve nem statikus, nem marad az emberi teremtményben, hanem áthatja az egész teremtményt, mivel az ember saját tevékenységének, viselkedésének szorzója, sokszorosítója, legyen az akár rossz vagy jó.

4/12

A gonosz a megosztás, zavar, rendetlenség, tökéletlenség, szeretet hiánya, büszkeség és ezt a valóságot kihasználja az ember ellen – például, mikor az emberek állítják, hogy a gonosz nem létezik. Ezáltal az ember nem fél sértegetni istenségünket. Meggyőződés, hogy ördög nem létezik, nem nyugtalanítja az embert, mivel nem veszi észre, hogy az ördög vonzása észrevétlenül jön, ami azt eredményezi, hogy megegyezést köt az ördöggel, hogy magáévá tegye azt, amit neki az ördög kínál.

Gyermekeim, aki tagadja a gonosz létezését a világban, az ugyanannak a gonosznak a rabja. 4/13

Szeretteim, a büszkeség elhiteti veletek, hogy pótolhatatlanok vagytok, hatalmat kaptok tőle arra, hogy igyekezzetek alávetni magatoknak azokat, akik útjaitokat állják egész addig, mígnem elhatalmaskodik fölöttetek a magány - a tehetetlenség pedig az emberi énnek leckét ad, hogy távoznak a társaitok. Az emberi teremtmény megérti, hogy csupán egy azok közül, akik rendelkezésemre állnak, hogy részesei legyenek a NAGY MŰNEK. 4/14

Gyermekeim, a békesség békességet szül, a megosztottság újból megosztottságot. Akik az én gyermekeim, azok békességet szülnek, uralkodnak indulataik fölött, uralkodnak magukon bírálataik fölött és megbocsájtanak.

Gyermekeim közelebb akarnak szegődni hozzám anélkül, hogy félre tennék büszkeségüket...

Ez az út hozzám nem vezet, kellemetlen séta azok részére, akik úgy érzik, hogy fontosabbak, mint felebarátaik, vagy azok részére, akik türelmetlenek és könyörtelenek. 4/15

Ezt a generációt az ő büszkesége miatt kelepcéjébe csalta a gonosz – büszkeség miatt, mely az emberben van és a hatalomvágy miatt, mely oda vezeti őt, hogy a bűnből megszokást csináljon, mellyel önként távolodik Fiamtól. 4/16

Ne féljetek, ha a Szentháromsággal vagytok, ha szeretitek a Királynőnket, ne féljetek. Féljetek sértegetni az Istent, féljetek átadni magatokat az ördögnek, féljetek a büszkeségtől, az arroganciától, zsarnokságtól, féljetek az engedetlenségtől, a kényelemtől, élvezetektől, gyönyörittasságtól, féljetek a képmutatástól, féljetek attól, hogy sem Istentől, sem Istennel nem vagytok, féljetek a világi örömöknek élni. Féljetek elfogadni az ördögöt istenként magatoknak és a pokoli lángokba való bevetéstől. 4/19