Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HIT - ELSŐ RÉSZ

 

 

HIT – ELSŐ RÉSZ

 

>1 BEKEZDÉS

>2 KATEKIZMUS

>3 BIBLIA

>4 PÉLDÁK A HITRE

>5 SEGÍTSÉG A HIT EREJÉVEL – A HIT VÉD

>6 IMA

>7 A HIT PRÓBÁJA

>8 SAJÁT HITÜNK MEGISMERÉSE

>9 KÉRNI, GYAKOROLNI, ERŐSÍTENI A HITET

>10 ANTIKRISZTUS, A GONOSZ

>11 A HIT MÉRTÉKE

>12 A KEVÉS HIT KÖVETKEZMÉNYEI

>13 A HIT EMBERE

>14 AZ IDŐRŐL, JÖVŐRŐL

>15 A HITRŐL ÁLTALÁBAN

 

1 BEKEZDÉS

Igyekeztem kissé szélesebb betekintést adni a keresztény hitbe. Ahol nem idézem a Katolikus Egyház Katekizmusát vagy a szent Bibliát, ott az égi üzenetekből válogattam. Nem látom okát a források kitűzésének, mivel minden egyhangú az Egyház tanításával. Magam is inkább arra figyelek, hogy mi áll a szövegben, minthogy kitől szereztem.

2 KATEKIZMUS (KEK = KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA)

KEK 26 Mit is jelent hinni? A hit az ember válasza az önmagát kinyilatkoztató és önmagát közlő Istennek, melyben az élete végső értelmét kereső ember mindent felülmúló világosságot nyer.

KEK 424 A Szentlélek kegyelmének indítására és az Atya vonzására hisszük és valljuk Jézusról, hogy „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt. 16,16) Ennek a Szent Péter által megvallott hitnek a sziklájára építette Krisztus az Egyházát.

KEK 643 Amikor Jézus megjelent a tizenegynek húsvét estéjén, szemükre vetette „hitetlenségüket és szívük keménységét, mert nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadottan” (Mk 16,14).

KEK 889 Krisztus, hogy megőrizze az Egyházat az apostolok által átadott hit tisztaságában, ő, aki az igazság, meg akarta adni Egyházának a saját tévedhetetlenségében való részesedést. A „természetfölötti hit-érzék” révén Isten népe „elveszíthetetlenül birtokolja a hitet” az Egyház élő Tanítóhivatalának vezetésével.

KEK 168 Az Egyház hite van előbb, ő hordozza, táplálja és támogatja az én hitemet.

Mit kérsz Isten Egyházától?” A válasz így hangzik: „A hitet.” És tovább: „Mit ad neked a hit? A válasz: „Az örök életet.”

KEK 172 Az Egyház évszázadok óta megannyi nyelven, kultúrán, népen és nemzeten át, szüntelenül vallja az ő egyetlen hitét, melyet az egyetlen Úrtól kapott, az egyetlen keresztség továbbadásával. Teszi ezt azzal a mély meggyőződéssel, hogy az emberiségnek egy az Istene és Atyja.

KEK 222 Hinni Istenben, az egyetlenben, és szeretni őt, ahogy ő van – mindez életünk számára beláthatatlan következményeket hordoz magában.

KEK 1814 A hit az az isteni erény, amely által hiszünk Istenben, és mindabban, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott, amit az Egyház nekünk hinni előad, mert ő maga az igazság. A hittel „az ember szabadon Istenre bízza egész önmagát”. A hívő ember ezért törekszik állandóan Isten akaratának ismeretére és megtételére. „Az igaz a hitből él (Róm 1,17). Az élő hit „a szeretetben teljesedik ki” (Gal 5,6).

KEK 1815 A hit adománya abban marad meg, aki nem követett el bűnt ellene. De „a hit halott tettek nélkül” (Jak 2,26) tehát: megfosztva a szeretettől és reménytől, a hívőt nem egyesíti maradék nélkül Krisztussal és nem teszi Teste élő tagjává.

KEK 2087 Erkölcsi életünk forrása hitünk Istenben, aki feltárta előttünk szeretetét. Szent Pál „a hit engedelmességét” nevezi (Róm 1,5; 16,26) az első kötelességnek. Szerinte „Isten nem ismerése” erkölcsi eltévelyedésünk fő oka és magyarázata. Istennel szemben az a kötelességünk, hogy szeressük őt és tanúságot tegyünk róla.

KEK 150 A hit mindenekelőtt az ember személyes hozzákötődése Istenhez; ugyanakkor, ettől elválaszthatatlanul, egyben szabad elfogadása minden igazságnak, amit Isten kinyilatkoztatott. Mint a személyes Istenhez történő kötődés és a kinyilatkoztatott igazság elfogadása, a keresztény hit különbözik az emberi személybe vetett hittől.

KEK 160 Az ember „Istennek adott hívő válasza csakis önkéntes lehet. Ezért senki sem kényszeríthető arra, hogy önmaga ellenére hívő legyen. A hit ugyanis belső természete szerint önkéntes akarást tételez fel”. Isten meghívja az embert saját szolgálatára, lélekben és igazságban. Igaz, hogy ez a hívás őt lelkiismeretben kötelezi, mégsem kényszeríti. (...)

NAGY SZÜKSÉGÜNK VAN A HITRE. MIBEN ÁLL A HIT SZÜKSÉGESSÉGE? A hit szükségessége abban áll, hogy:

KEK 161 Hinnünk kell Jézus Krisztusban és abban, aki őt a mi üdvösségünkre küldte, hogy elnyerjük az üdvösséget. „A hit nélkül ugyanis (…) senki sem lehet kedves Isten előtt (Zsid 11,6). A hit nélkül nem lehet része senkinek Isten fiai sorában. Nélküle senki sem igazulhat meg, és senki sem juthat az örök életre a hitben való végső kitartás nélkül (Mt 10,22; 24,13).

KEK 162 A hit Isten ingyenes ajándéka, amit az embernek adott. De el is veszthetjük ezt a mérhetetlen ajándékot.

KEK 164 A világ, amiben élünk, gyakran nagyon távolinak tűnik attól a hittől, ami nekünk biztonságot ad. A rossz, a szenvedés, az igazságtalanságok és a halál megtapasztalása, úgy tűnik, ellentmondanak az Evangélium jó hírének. Mindezek megingathatják hitünket és kísértéssé válhatnak.

KEK 166 A hit személyes cselekedet: az ember szabad válasza az önmagát kinyilatkoztató Isten kezdeményezésére. A hit azonban nem elszigetelt személyes cselekedet. Senki nem képes egyedül hinni, mint ahogy egyedül élni sem. Senki sem adja a hitet önmagának, mint ahogy életét sem magának köszönheti. A hívő mástól kapta a hitet és át kell adnia másoknak. Jézus és az embertársak iránti szeretetünk arra sarkall, hogy szóljunk másoknak hitünkről. Így minden hívő mintegy láncszeme a hívők nagy láncának. Csak akkor tudok hinni, ha mások hite fönntart és hitem révén , én is hozzájárulok mások hitének fönntartásához.

KEK 1102 A Szentlélek adja a hit kegyelmét, és ő erősíti meg és növeli azt a közösségben. A liturgikus gyülekezet elsősorban hitben való közösség.

KEK 2609 A hit gyermeki ragaszkodás Istenhez, túl azon, amit érzünk vagy megértünk.

3 BIBLIA

Gal 6,10

Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel. 668/34

Luk 22,31-32

Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. 611/17

Jak 1, 2-4

Tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse. Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie 497/58

1Pt 5,8-9

Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenfeletek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedélyek sújtják a világban. 305/90

Lk 17, 5: Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” ?/99

Jb 40,2

A Mindenhatóval pörlekedő meghajol-e vajon? Aki Istent akarja bírálni, feleljen! ?/99

Jak 2,5: Hát az Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? 20/x11

Ef 6,16: Fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.661/30

Maradjatok Bennem és így hittel túléltek mindent, bármi kerüljön utatokba.627/24

4 PÉLDÁK A HITRE

A Zsidóknak írt levélben találkozhatunk az elődök életéből meríthető hit példáival.

Zsid 11, 6-8

6: Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő van, és megjutalmazza azt, aki Őt keresi

7: A hitben kapott Noé felvilágosítást a még nem látható eseményekről, és szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére. Hitében ítélkezett a világ fölött, és a hitből fakadó megiagazulásból lett örökös.

8: Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna hová megy.

A HIT ASSZONYA

Egyik üzenetben ezt olvashatjuk: „Szükségem van arra, hogy adjátok meg a tiszteletet Anyámnak, melyet meg kell, hogy adjon neki minden teremtmény. Szentháromságunk világszerte különböző rangokat adott neki, beleértve a ”Mi Asszonyunk az utolsó időkben" rangot.

Ha megfontoljuk e pillanat nagyságát, melyben gyermekeimnek hűeknek és szeretőknek kell maradni az Anyám iránti alázatosságban – a hit, az odaadás, az alázatosság anyjához, aki nem szűnik meg figyelmeztetni népemet mint hű követő – Szentháromságunk megadja neki az „UTOLSÓ IDŐK KIRÁLYNÉJA ÉS ANYJA” címet, hogy az emberiség fölismerje benne azt az asszonyt, aki győzni fog a gonosz fölött és széttapossa a pokoli kígyó fejét és megkötözi őt, hogy már azután ne jöjjön vissza és ne csábítsa a népet. 431/83

Azt a megingathatatlan hitet kérem, melyre Anyám adott példát. Mikor meghaltam, és a lankadt testem anyám ölébe lett téve, eltökélten hitte, hogy harmadnapra föltámadok. Hitte, mivel hitt a hozzá intéző szavaimnak és ígéretemnek, hitt Gábor arkangyalnak, mikor átadta neki az üzenetet, hogy gyermeke a Szentlélektől fogantatik és királyságának soha nem lesz vége. 65/150

5 SEGÍTSÉG A HIT EREJÉVEL

Mint az utolsó idők Királynéja és Anyja, újból sürgetem a Fiam népét, hogy újuljon meg és a népek egyetlen szívben fogják meg egymás kezét az egész világon, hogy így alkossanak egy embertárs iránti hittel, reménnyel és szeretettel erősített falat.521/x40

Legyetek irántam jó személyes baráti viszonyban a sziklaszilárd hitetek és szakadatlan imáitok által. Így menekültök meg. Ha el is hal testetek, lelketek mint csillagok fognak fényleni örök hazátokban.717/9

A rossz létezik, de nem hatol át az emberen, ha meg van erősítve hittel, reménnyel és szeretettel.

Az ember önmagától nem adhatja azt, amije nincs. Nem állíthatja, hogy valódi, anélkül hogy először lélekben növekedjen anélkül, hogy lélekben lett formálódva, erősítve.

Az emberi teremtmény érezni akarja a Szentháromság erejét, biztonságát, állandóságát és leküzdhetetlen szeretetét az utolsó időkben élő követői iránt, mely ugyanolyan hittel telíti meg őket, hogy ennek az időnek a kétségei, borzalmai és ebben és jövő időben bekövetkező üldöztetések alatt össze ne roppanjanak.693/2

Én népem, őrizzétek meg belém vetett hiteteket, nem adok nektek köveket kenyér helyett, nem mondom nektek „Itt vagyok” és nem állítalak benneteket szembe a gonosszal. Én vagyok az Úr és előttem minden térd letérdel.698/3

Ha hittel kértek engem, mellettetek állok, vakító fényem befedi lelketeket és a Sátán elfut tőletek. 606/15

Hívom Fiam népét, hogy tartsák meg hitüket és olyan nép legyen, ahol fénylik a Szent Ige Igazsága, Szeretete, tisztelet és szeretet Fiamhoz a legszentebb eucharisztiában, úgymint Isten Törvényének és a szentségeknek betöltése, hogy Isten teremtményei legyetek...367/64

Anyai szeretetemmel vezetlek benneteket annak fokozottabb belátásához, hogy hitetek megéléséhez szükségetek van Isten szeretetében való megerősödésre, személyes lemondásotok fontosságára mindenről ami könnyű és annak tudatához, hogy a széles út a veszteségbe vezet.445/87

Nem az üres hitre hívlak benneteket, hanem arra, hogy a hitet élni kell. Kérlek benneteket, hogy nézzetek magatokba, csillapítsátok érzékeiteket, töltsétek meg szíveteket, eszeteket, elméteket, gondolkodásotokat a Szentháromság nagyságával és szükségességével.70/151

Gyermek, aki ismeri Urát és Istenét – olyan gyermek lelki harcos, akit az ördög nem téveszt meg könnyen, mivel az ismeretei és hite megadják a megkülönböztetést, a megkülönböztetés pedig megszüli az egységet a Szentháromsági szeretet és az emberi teremtmény között.353/X103

Nem a világból valók vagytok, de a világban éltek, ezért a hit ereje, a tudás ereje, harmónia, szolidaritás, okosságok, állandóan kell, hogy növekedjenek.351/102

Ne legyen gondotok, mit fogtok enni vagy inni, mert Én képes vagyok törődni veletek ott is, ahol ahol semmi sem lesz, ha a hitetek erős lesz. Legyetek biztosak abban, hogy erős a hitetek. Kérjétek tőlem a nagy hitet és Én azt megadom nektek, hogy túléljétek azt, ami eljön, ha ti is úgy akarjátok..349/101

Drága gyermekim, ne aggódjatok, ne féljetek. Jönnek majd komolyabb dolgok is és nektek meg kell tartani az élő hitet, megőrizni a nyugalmat és Isten akaratába elmerülni kívánó vágyat, végül-is vele egyesülni. 313/92

A vég közeledik és magával hoz sok szomorúságot és rombolást. Ezt azért mondom nektek, hogy fölkészíthessétek szíveteket, megerősítsétek hiteteket, hogy annak ellenálljatok.

Sokan, abban az időben, elpártolnak a belém vetett hittől, meggyőződésükben, hogy semmilyen Isten, aki őket szereti, nem tudná megengedni, hogy olyan borzasztó dolgok történjenek, de figyeljetek arra, mi minden történt már a múltban. Nem tudtok azokról, akik életüket adták nevemért? Nem tudjátok, hogy sok lélek van oltárom alatt, akik kiáltják: Istenem mikor teszel bosszút értünk? Ezek dolgok nem újdonságok, de mostanáig meg voltatok kímélve ilyesmiktől.

Kezdjétek készíteni a hiteteket. Isten az Atya. 338/97

Fontoljátok meg az éhínséget és a betegségeket, melyek a háborúk gyakori kísérői, mivel azok eljönnek és nagyon sokáig fognak tartani. Életetek olyannyira megváltozik, ahogy azt soha nem vártátok volna, de még nem is álmodtatok róla soha. Erősítsétek meg hiteteket és fokozzátok ellenálló képességeteket, melyre szükségetek lesz abban, ami közeledik. Isten az Atya 332/96

Az én gyermekeim meg tartják a belém vetett hitüket, azért állhatnak szilárdan, kételkedések nélkül, se nem hagyják magukat szétszórni azoktól, akik fertőznének hamis tanítással, vagy egészségtelen liberális elképzelésekkel, melyek az ördög tulajdonai.543/48

Az élelmiszerek meg vannak fertőzve, de Fiam népe megkapja a segítséget, és az élelmiszer oda lesz adva, ahol ők lesznek. A hitre szükség van, hogy az ember meg tudja engedni Fiamnak, hogy mindegyiküknél csodát tegyen.

Meglátjátok azokat, akik a gazdasághoz vannak kötve, ahogy veszítik el életüket, lelki épségüket és haragra kelnek embertársaik ellen. A családok megosztódnak a gazdasági harc miatt, a világ-gazdaság zuhanásának keretein belül.

Mindezek ellenére sok lesz a hitetlen, a gonosz áldozatai lesznek, aki felkelésre indítja őket a tulajdonképpeni valóság ellen. Ne legyetek lázadók, gyermekeim: reagáljatok, térjetek meg, tegyetek bűnbánatot! 195/123

Gyermekeim, legyetek éberek, mivel az ellenségetek, a Sátán, olyan mint az ordító oroszlán, amelyik járkál és keresi kit tudna lenyelni. Szilárdan álljatok ellene hittel! Megmondtam: „Aki bennem hisz meg lesz mentve.” A megmentésetek alapja a hitetek. Ha ebben a világban hitben életek, akkor a hitetekre alapozhatjátok az életszentségeteket, melynek közvetlen következménye az örök élet, örök boldogság.102/139

Szeretteim, legyetek éberek, a gazdaság törékeny, és a pénz embere isten nélkül elfelejti, hogy ember és olyan lesz mint az állat. Azért ne tartozzatok azok közé, akiknek ez gondot okoz és azok közé se, akiket a kapzsiságuk az őrültséghez és a reményvesztettséghez vezet, mikor hallgatják a világ híreit a gazdaságról, ekonomikáról. Minden összeomolhat, kivéve a népem hitét. 669/35

A föld állandóan reng világszerte és gyermekeim szenvednek. A Föld ingadozni fog a térben. Szeretném készenlétben látni gyermekeimet a gonosz támadásai ellen, és ez sikerülhet nekik hitük növekedésével Isten szeretete által.309/91

Csatlakozzatok hozzám és tartsátok meg szavamat. Tartsátok fenn hiteteket, mivel sokan közületek próbálják elvenni, és az ti hitetek, mely titeket megment. 402/73

Tartsátok meg szilárdan a hiteteket, népem, ragaszkodjatok hozzá és imádkozzatok azokért, akiket szerettek, és azokért, akik nem ismernek engem, hogy ne lássák majd ezeket az eseményeket. Ne hagyjatok föl a belém vetett bizalmatokkal. Ismerjétek Igémet, mivel eljön az idő, mikor csak a szívetekben lévő Igém lesz részetekre hozzáférhető. Ha a Föld sötét, ördögi hellyé válik, higgyétek, hogy hozzám jöttök, és fogjátok látni a nagy terror idejét, mely a végén lesz. 611/18

6 IMA

Értsétek meg, az ima lényege az Istenhez való szeretetteljes, személyes és bizalmas viszony, akiről tudom, hogy szeret engem, és a javamat kívánja. Aki így éli meg hitét, az jó úton jár. Én egy akarok lenni veletek, és kopogok a szívetek ajtaján. 717/x10

Mint Anya, hívlak benneteket, hogy szívvel imádkozzatok és készségesen változzatok Fiam igazi gyermekeivé ebben az időben, mikor testvéreitek nagy számban esnek el a hittől.550/49

Az ima szavai égetik az ellenfelemet, a rózsafüzér szemei és a hitetek lebénítja őt. Kicsinykéim, ha tudnátok, milyen nagy fölénnyel győztök a rossz szellemek fölött hittel teli imáitokkal, nem szűnnétek meg imádkozni. Imáitok kiterjednek egész a világ végire, minden testben élő lélekre. 90/136

Megszűnik a szentmise és nem lesz semmi, ami fönntartaná a világot. Többé már nem leszek az ostyában, nem vehettek engem magatokhoz mint védőpajzsot a Sátán ellen. Egyetlen menedéketek marad a hitben teli ima és Anyám könyörgése.73/4

Szeretteim, imádkozzatok, hogy a hit teljessége ne gyengüljön, hanem ez a hit a népem közt nőjjön és hogy mindegyiktek a bátorítás hangja legyen testvéreitek részére, akik céltalanul járnak és megengedik a világinak lecsábítani magukat az útról. 649/29

Szeretett gyermekeim, a legfontosabb az, hogy imádkozzatok Fiam Egyházáért: mindegyiktekért, papokért, lelki tanítókért, férfiakért, nőkért, hogy megtartsák a hitet, mikor meglátjátok testvéreiteket, nővéreiteket elesni, mivel nem maradtak hű hívei Isten Igéjének, melyet a szentbeszédben közöltek. 636/26

A büszkeség rossz tanácsadója az embernek. Annak feledésére irányít benneteket, hogy az ember csak egy korlátozott, teremtmény, ezért hajlamos arra, hogy egy szempillantás alatt változtasson saját gondolatain. Azért kell imádkoznotok, hogy hitetek ne gyengüljön, hanem szilárd maradjon és ti ne merészkedjetek megtagadni Fiamat a benneteket körülvevő hitetlenek fenyegetései miatt. 405/75

Már most imádkozzatok az üldözőitekért, hogy világosan lássanak és hitre térjenek. Imáitok miatt sokan megtérnek és elnyerik az örök megváltást. 151/111

Népeim, megmondtam nektek, hogy csodák történnek, ha imádkoztok. Miért gondoljátok, hogy az ellenség annyira harcol ellenetek az ima ideje alatt? Miért gondoljátok, hogy oly erő szétszórtságot okoz éppen ebben a pillanatban? Ez azért van, mivel fél a hittel teli imátoktól. Fél gyermekeim minden hittel teli imájától, mivel tudja, hogy kéréseiket megtöltöm. A legnagyobb csatát térden állva fogjátok megnyerni. Emlékezzetek erre és imádkozzatok minden órában.

Isten az Atya 186/120

Egyetlen hittel és szeretettel teli ima nagyobb értéket képvisel, mint bármilyen elmondott ima, melyet csak mechanikusan ismételsz és melyben nincs sem hit sem szeretet.

Minden imád előttem annál értékesebb, minél több benne a szeretet. 194/121

7 A HIT PRÓBÁJA

Népemre támadást tesznek, mely nagyobb lesz, mint bármi, amivel eddig ez a generáció szembenézett. Ez a támadás hitetek próbája lesz. 626/22

Misztikus testem a sötétben van, amely nem engedi látni igazi világosságomat. A hit újból alá van téve próbának, gyermekeim tűzzel való tisztításon mennek át, és szembe találják magukat az emberiség nagy próbatevésére való előkészületek csúcsosodásával.309/91

Bárki, aki képes hittel és szeretettel kezelni a próbát, meg van telve Szentlélekkel, és a próba nagy áldásként jelenik meg életében.

Gyermekeim, ki meri azt állítani, hogy a próba nem jelenik meg Fiam igaz gyermekei útján a legváratlanabb pillanatban? Bárki, ha próbára van téve, azért történik, mivel jó úton jár. Bárki, aki soha nincs próbálva, aggódjon, és nézzen maga körül – milyen úton jár? 57/147

8 SAJÁT HITÜNK MEGISMERÉSE

Minden ember előtt állandóan ott a mérleg és ebben az időben a mérleg tányérai az istentelenség, megvetés, lázadás, erkölcstelenség, a felebarát iránti tiszelet, jótékonyság hiánya felé nehezednek. Mérlegre teszi az ember a saját büszkeségét, önzését, kitűnés, kiválóság utáni vágyát, igyekezetét sajátjává tenni a legjobbat, elégtelen hitét, Isten törvényeinek nem ismerését, vonzódását ahhoz, amit a gonosz felajánl neki. 318/93

Kérdezzétek meg magatokat, milyen körülmények okozhatnák a belém vetett hitetek elvesztését, abban, aki megmentheti lelketeket?

Ha el lesz véve családotok akkor, ami majd eljön, megtagadnátok engem?

Ha elveszítenétek vagyonotokat abban, ami majd eljön, hátat fordítanátok nekem?

Ha megölik kedveseiteket akkor, ami majd eljön, elfordítjátok szíveteket tőlem?

Milyen a belém vetett hitetek ára? Hisztek bennem, vagy követelitek tőlem, hogy megtegyek érdeketekben azt vagy amazt, hogy higgyetek nekem.

Saját magatoknak kell föltenni ezeket a kemény kérdéseket, gyermekeim, amíg van idő, hogy a hitetek igazivá váljon. Isten az Atya 340/100

Mindezt elmondtam nektek, mivel eljön az óra, sőt itt is van, mikor meglátjátok magatokat mintegy tükörben, hogy tudjátok meg, kik vagytok valójában és hova tartoztok, és követtek-e engem a keskeny úton az önmegtagadásban és a kereszt hordozásában, vagy a kicsapongás, viszályok, önzés, és a fajtalanság széles útján jártok. Mivel minden út oda torkollik, ahova vezet. 196/x126

9 KÉRNI ÉS GYAKOROLNI A HITET

Ti, Szeplőtelen Szívem gyermekei, erősítsétek meg hiteteket, szilárdá tenni azt az erőt, amely mindnyájatokban ott van, és azt szeretettel és egységgel nyeritek el. Magatokra kell néznetek és nem a felebarátotokra, hogy radikális változást érjetek el, azért, mert az megállítana benneteket. 136/107

Szeretett gyermekeim, némelyik emberek azt mondják, hogy nem látják és nem érzik az Istent. Elfeledték, hogy a hitet gyakorolni kell abban, ami láthatatlan, azonban amiről tudjátok, hogy valóság és az Isten akarata úgy nyilvánul meg az öveinél, hogy elvezeti őket az örök megváltásra. 557/36

Gyermekeim, legyetek figyelmesek a vezetésemre. Legyetek éberek, mivel sokakat közületek máshova vezetlek, mint ahol vagytok, új helyzetekbe. A korlátozott ellátás helyzetei lesznek, mivel tanítalak benneteket, hogy csakis rám hagyatkozzatok. Ha követitek vezetésemet, pusztába léptek és egy ideig félni fogtok, de az megszüntethető óriási hittel.

Azért mert gyermekeimmel együtt megyek életük ezen időszakaszában, kiképezem őket, hogyan legyen hitük. Addig végezem velük a gyakorlatokat, míg a természetük át nem változik a hitetlenségről a hitre. Én nagy, erőteljes Isten vagyok és mindent be tudok nektek biztosítani, de az lehetetlen a nagy hit hiányában.

Az ellátás egyenes arányban fog működni a belém vetett hitetekkel, hogy meg tudom tenni, és engedjétek meg nekem, hogy megtörténhessen ez a gyakorlat. Ne ellenkezzetek vezetésemnek, mivel ez az egyetlen reményetek, hogyan kerülhetitek el a vadállat elkövetkező jegyét és nem halni éhen. Isten az Atya 486/54

Fiam népének a testvériséget és a Szentháromság iránti szeretetet kell sugározni. Tiszteletben kell tartaniuk Isten törvényét, és erősíteni kell nekik hitüket Isten hatalmában, mindenhatóságában, és jelenvalóságában mindenütt – mégpedig azokban a pillanatokban, mikor Fiam népe, melynek Anyja vagyok, meg vannak rázkódtatva, döbbenve a sötétségtől, mely rejtve maradt Fiam Egyházában. 550/51

Hányan vannak csak, akik elhagyták a hitet és az ördögi tanításnak élnek, és így segítenek azok számának növekedésében, akik várják Antikrisztust, hogy zsoldosai lehessenek, érzéktelenítve azáltal, hogy az ördög tulajdonának tárgyává váltak! 636/27

Hagyom azokat, akik elutasítanak engem, hogy nyomorba süllyedjenek és nagy félelemben éljenek attól, ami bekövetkezik. Megengedem az ellenségnek rosszul bánni velük. Nem küldök nekik vigaszt, vagy készletet, hacsak hozzám kiáltanának és elfordulnának bűnös hitetlenségüktől.532/43