Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HIT - MÁSODIK RÉSZ

 

 

 

HIT - MÁSODIK RÉSZ

10 ANTIKRISZTUS

A terrorizmus kegyelem nélkül cselekszik, hogy állandó félelemben tartson benneteket. Ez az Antikrisztus fegyvere: félelmet kelteni népemben, melynek hiányzik a hite. 08/142

Nem gondolkodtok, nem álltok meg, hogy elmélkedjetek, vagy kérjétek a Szentlélektől a megkülönböztetés ajándékát, hogy az igaz hit szemeivel tudjátok felismerni a rossz utat, melyen Fiam népe megy. Fiam nem kényszeríti magát belétek, de a gonosz belétek kényszerítette magát a ti segítségetekkel.412/79

Nemsoká föllép az Antikrisztus. Az lesz hitetek legnagyobb próbája. Imádkozzatok leginkább a keresztényekért, hogy ne hagyják magukat félrevezetni hamis csodáival. Elkülönülnek azok a keresztények, akik igyekeznek megismerni a Szentírást, hogy felismerjék benne azokat a jeleket, amelyeknek most kell lenni. De akik a Szentírást nem olvasták, mivel azt nem tartották fontosnak, könnyen hagyják magukat félrevezetni.200/127

Népem, szembesülni fogtok sok veszéllyel, ahogy fog közeledni a vég, mivel a hitetek az életetek veszélyét fogja okozni. Lelketek ellensége igyekszik eltávolítani a belém vetett hitet és az igémet a Föld színéről. Az az egy valaki, aki neki szolgál, sok hatalmat nyer és megpróbálja ezt megtenni. Elér bizonyos eredményt.

Ha ez megtörténik, tartsátok meg hiteteket a szívetekben és ne essetek kétségbe attól, amit látni fogtok, mivel a vég egész biztosan eljön, de az Írásnak be kell teljesülni.

Isten az Atya 173/116

Gyermekeim, vigyázzatok, mert a Sátán nagyon ravasz, képes kifordítani, torzítani bármi jelentését. Tartsátok meg a keresztény értékeiteket, melyekre példát adtam nektek, sohase hagyjátok el hiteteket és tartsátok be a sorrendet a szeretetben. Első az Isten, második a felebarátotok, akihez tartoztok ti is. Ne helyezzétek az állatokat és növényeket egyenlő helyzetbe az emberrel, ne tartsátok a keresztény hitet egyenrangúnak más vallásokkal.90/137

11 A HIT MÉRTÉKE

Róm 12,3

A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek: Senki se becsülje magát a kelletnél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. 634/25

Ha gyönge a hitetek, olyan lesz a bátorságotok is. Milyen erősen hisztek? Van-e oly erős hitetek, mikor csak az lesz, semmi más, hogy elegendő legyen a túlélésre?

Isten az Atya 541/46

Ne tegyétek ki próbára hiteteket, mivel kiderül, hogy a ti hitetek kicsiny. 499/60

12 KEVÉS HIT

Azt akarom, hogy gyermekeim inkább lelkiek legyenek, hogy megtartsák az élő hitet, hogy az világosságot hozzon nekik, mely az emberben keletkezik, hogy a jó oldalán cselekedjenek és alkossanak. 531/41

Az embek hite kialvóban van mint egy gyertya lángja a szélben. 112/128

Szeretett népem, a gonosz csalása pillanatok alatt az eleséshez vezet benneteket annak következtében, hogy nincs elégséges hit bennetek és bizalmatok irántam. Ne feledjétek, hogy bennetek túlsúlyban kell lenni a hitnek, reménynek és szeretetnek; a jót a rosszal nem lehet keverni.

Ezért megy Anyám mindnyájatokhoz, hogy védelmezzen benneteket áldott kezeivel, nehogy rabjai legyetek elhamarkodott tevékenységnek, fellépésnek. 451/88

Figyellek benneteket, hogyan tesz szétszórttá benneteket az emberi ostobaság és hitetlenség, melyben éltek. A hit hiánya minden pillanatban növekedik a Fiam népében, amely össze van zavarva némely papjaim ellentmondásos viselkedésétől, akik nem tesznek tanúságot Isten szeretetéről. Ennek a papi szemináriumokban fogyatkozó imák az okai. 435/85

Imádkozzatok a nagy hitért, mivel akik ezt nem fogják tenni, elvesztik szívüket, és a nagy

csalás áldozatai lesznek, amely eljön. Szavamat adtam, hogy veletek leszek. Higgyetek, legyetek bizalommal és hallgassatok meg engem! 664/33

Ami jó, nincs elviselve, el van utasítva, nincs értékelve, ki van zárva Fiam népe hitének hiánya miatt, amely nem volt kellő mélyen megismertetve, hogyan kell szembenézni az eljövendő időkkel. Nem kapott utasítást hogyan kell szembenézni az elkövetkező pillanatokkal, melyekben a gonosz megcsal benneteket, ha nem fogtok azzal a hittel élni, amely a Szentírás ismeretéből fakad.432/84

Látom, ahogy fogy gyermekeim hite a Fiamba vetett hitük megtagadásáig és pillanatokon belül disszidensekké válnak, akik saját testvérüket és nővérüket a gonosz kezébe adják. 412/78

Az üldöztetés megtisztítja azok hitét, akik hisznek. Akik csak kevésbé hisznek, azoknak választani kell, hogy vagy jobban hisznek, vagy elhagyni meggyőződésüket a kényelmük vagy biztonságuk miatt. Akik elhagyják hitüket, nem méltóak hozzám, vagy az én áldozatomra és nem fognak örülni az örök élet ajándékának.327/95

Egyházam elveszíti legkedvesebb papjaim egy részét a hitehagyás miatt. Ezután az ellenség élvezettel lép a nép közé, hogy magához vegye a hatalmat e generáció fölött, hogy engemet illető elutasításukkal, kinyíljanak az ajtók a lelkek ellensége előtt.20/144

Drága gyermekeim, ebben az időben Fiam népe úgy lépked mint a vándor és csendben, félelemmel, mintha idegen földön élne, bizonytalanul várakozik, amit a szilárd hit hiánya okoz.322/94

A szabadkőművesség erősen hatott a hű népre, kiterjesztette eléjük az igaz hittel kapcsolatos föltételes hitet, és ebből az okból gyermekeim gyönge hite olyan mint a szélkakas a szélben, sőt kételkednek abban, amit hisznek. 52/146

Ne adjatok nekem feltételeket, gyermekeim, mivel én Isten vagyok és egyetlen ember sem ad nekem feltételeket. Sok gyermekemnek feltételes hite van. Hozzám intézett feltétellel, ha azt vagy amazt fogom tenni, vagy védeni valakit abban, ami elkövetkezik, de tudnotok kellene, hogy a gyerekek az apjuknak semmit sem parancsolnak. Gondoljátok, hogy fölöttem vagytok? Gondoljátok, hogy ti tudjátok mi a legjobb?

A feltételes hit sokaknál azt okozza, hogy elesnek tőlem akkor, ami következni fog. Mindez azért, mert nem elégítem ki elvárásaikat, sokan hátat fordítanak nekem és az ellenségemnek fognak szolgálni. Aztán az ellenségé lesznek. Ez sem az én kívánságom, sem az én akaratom, hanem az ő választásuk. Gyermekeim, kutassátok át szíveteket és bizonyodjatok meg abban, hogy nem feltételes hit a hitetek. Tegyetek felülvizsgálást a szívetekben, világos legyen előttetek, nincs-e benne valami, ami a belém vetett hitetek összeomlását okozhatná. Ez legyen nálatok a legnagyobb elsőség, prioritás. Isten az Atya 339/98

Szeretett gyermekeim, a hitnek növekedni kell, másképp a lelketek ellensége zavarba ejt és elválaszt tőlem. Én, mint Isten, megelőzöm az eseményeket. Azért teszek kihívást hozzátok, hogy legyetek igaziak, ne éljetek saját és képmutató hittel. 9/x143

Mostanában legyenek éberek gyermekeim. Most mutatkozik meg a Szentháromság iránti abszolút hit és a feltétel nélküli szeretet. A hitben langyosak ebben a pillanatban nagy veszélyben forognak. 59/148

13 A HIT EMBERE

A hit embere üldözve lesz és szenvedni fog a hite miatt, azonban ne feledjétek, hogy aki sokat kapott, attól sokat fognak követelni, és aki sokat ad, megkapja az örök dicsőség koronáját. 618/21

Nehéz gyermekeim útja ebben a sokrétű ideológiák, vallások, szekták tengerében, habár Fiam keze által és a Törvény betartásával, mely szorosan összefügg Fiam munkájával – a nehézségek át vannak változtatva akadállyá, melyet le kell küzdeni, hogy bizonyítsátok igaz keresztényi mivoltotokat. Az út nem könnyű, de hittel járhattok rajta. 479/53

Kicsinyeim, ti igazán boldogok vagytok ezen a földön, mivel élitek a nyolc boldogságot hitetek mértéke és a belém vetett bizalmatok szerint. 119/130

Kicsinykéim, ne bízzatok a birtokban, mivel az bálvány! Csakis Istenben bízzatok! Minél jobban bíztok benne, annál több kegyelmet kaptok. Ennek érdekében nem kell dolgoznotok, mivel ezt ingyen kapjátok. Elég átadni magatokat Istennek, adjátok neki életeteket és gondjaitokat. Nincs annál egyszerűbb, mint Istenbe vetett hit és remény. Tanuljatok a kis gyerekektől. Ha nem lesztek olyak, mint a gyerekek, nem juthattok a mennybe. Atyám így készítette el a lakóhelyet azok részére, akik őt szeretik. Ez pedig egyhangúban történik törvényeivel. 07/141

Sokan meg lesznek gyilkolva hitük miatt, de tartsatok ki végig, egész a halálotokig. 165/114

Az én hűségeseimre a terror vár, azért hívtalak benneteket - úgy éljetek, hogy állandóan növekedjetek. Hívtalak benneteket, hogy erősítsétek meg hiteteket és várjátok a segítséget Házamból: angyalomra, a béke angyalára.641/28

Mint Anya tudom, hogy mindnyájatok hite a Fiam iránti szeret kovásza által nő, várakozás közepette, mely a végéhez közeledik. 648/28

Ne álljatok messze Fiamtól, fogadjátok el az Isteni irgalmasságot és húzódjatok hozzá közelebb, hogy tulajdonotok legyen az irgalom ajándéka, mely fönntartja hiteteket a tevékenységben. 405/76

De létezik egy kis rész, mely engem buzgó hittel szeret, törvényeim szerint él, megérzi magában isteni jelenlétemet, melyet a szentségeken keresztül juttatok beléjük. 161/113

Népem, készülődjetek! Ez a pillanat elkötelez benneteket, hogy a hit férfiai és női legyetek, a praktikus tevékenységé, megingathatatlan hité, nem saját magatok részére, de mint szolgálaté azok részére, aki az enyémek. Olyan hitre van szükségük, amely oda vezeti őket, hogy értékeljék, tartsák tiszteletben Isten dolgait, és nem azt, ami múlandó. 126/133

14 A KORRÓL – JÖVŐRŐL

Ez a generáció alá van merülve a szeretetlenségbe, erkölcsi züllöttségbe, hit hiányába, szociális hanyatlásba, ötletek és szabványok összeegyezhetetlenségébe, lelki megvetésbe, ördögi ideológiák elfogadásába, mentális tompaságba, értékvesztésbe és az Istentagadásba. Ez csak néhány példa az Isten akaratával szembeni emberi tiszteletlenségről, arról, hogy az ember minden tekintetben saját utat tör magának a Földön, ugyanúgy a testvéreivel és az őt körülvevő teremtménnyel szemben is.357/104

E nemzetség embere nem tapasztalta meg a teljes káoszt, el sem tudja képzelni, mi is az a totális káosz. Át kell mennetek egy benső átalakuláson, hogy ezt az Igémet ne úgy értelmezzétek, mint valami fenyegetést, hanem mint az Atya Szavait, aki tudja, hogy fel kell ébresztenie az alvó szíveket népében és az egész kőszívű teremtést, kegyelemtől, hittől és szeretettől megfosztott érzelmeivel.418/81

Nem akarom gyermekeimben a haraggal, keserűséggel, nagyravágyással, elégedetlenséggel, rendszertelenséggel, romlottsággal, dühvel, arroganciával, elégtelen hittel, büszkeséggel teli teremtményt látni. Ez a pillanat, sokkal inkább, mint más, hajszálon lóg, melyet egyetlen mozdulat is el tud szakítani. Nem akarom, hogy bármelyik gyermekem legyen azok közt, aki ezt a szálat elszakítja és eljuttatja az emberiséget egy mindenkit érintő határtalan, állandó szenvedéshez.195/122

Ezzel a korral kapcsolatban kijelentettem, hogy a kiválasztottaim miatt lerövidítem ezeket a napokat, nehogy ők is elessenek áldozatként, mivel, ha csak lehetséges, őket is tévedésbe akarják hozni.

Gyermekeim, ez lelki harc. Harc élet-halálra. Sátán és ördögei háborút indítottak és a bábujaik segítségével az ártatlanok lelke után nyúlnak. Csapdába akarják juttatni az egyszserű embereket, hogy a pokolba juttassák őket. Újból mondom nektek, gyermekeim,

kérjétek magatok részére a tisztánlátás, megvilágosodás kegyelmét, a Szentlélek erejét és a hitet, hogy a hit erejével ellenálljatok a gonosznak, aki százszor, miliomszor erősebben támad mint valaha. Mint az ordító oroszlán keresi, kit nyelhetne le. Gyermekeim, most a történelem legnehezebb idejét élitek. 78/135

Ma valami új veszi kezdetét. Azért mondom ezt nektek most, hogy jussanak eszetekbe szavaim és erősödjön hitetek. 604/14

E szerencsétlenség terjedelme megrendítő lesz. Sok lélek veszik el abban, amit készítgetnek, hogy megtörténjen. Ez az én utolsó bírósági idézésem a világhoz, hogy forduljon el bűneitől, foduljon felém, adja nekem a szívét.

Ugyanakkor sokan, akik ismernek engem, elfordulnak tőlem és szememre vetik ezt a tragédiát, és elhagyják hitüket. Ezután a Sátán belép a szívükbe és a végük rosszabb lesz mint a kezdet. Legyetek erősek hitben, drága gyermekeim, ne hagyjátok, hogy az ellenség elvegye a lelketeket.

Maradjatok rendíthetetlenek, mivel nem hagytalak el benneteket, és minden dolognak hamarosan vége lesz. 603/13

Az eljövendő időben körülményeitek drasztikusan megváltoznak. Minden gyermekem üldözve lesz, nem csak idegenek által, de azok által is, akiket ismertek, ahogy a sötétség továbbra is drámaian növekszik és a törvények meg fognak változni. Ha majd a törvények megváltoznak, gyermekeimnek nem lesz hová menni. Kényszerítve lesznek elhagyni otthonukat, mivel rejtegetni kell majd tevékenységeiket és a belém vetett hitüket.615/19;

A hold az embernek meglepetést fog okozni, a Napból erősebb sugárzás fog áradni és a hatalmas napfénytörés a napszél hatására megszakítja a közlést, a villanyáram használatát és a technológia minden fajtáját a földön. De ennek a tudata nem kell hogy riasszon benneteket. Ellenkezőleg, tudomásul kell vennetek ezeket a változásokat a Napban és a világegyetemben, és ebből kifolyólag, ami által szenvedni fogtok. El kell fordulnotok a gonosztól és jobban lelkieknek kell lennetek, hogy ellentmondásosan cselekedjetek azokkal szemben, akik nem hisznek Isten védelmében és ebben az igazságban a gonoszból eredő hazugságot látják. 377/69

Szeretett népem, eljött az idők ideje a földre. Ez az óriási hitetlenség, liberalizmus, (szabadelvűség) erkölcstelenség, Istentagadás, bűn elfogadása, lélekvesztés, ártatlanok gyilkolásának ideje, hogy a gonosz területe állandóan termékeny legyen és gyümölcsözhessen nagyobb útálatot.389/71

Ez az egész esemény a migránsokkal előkészület egy hatalmas keresztényüldözéshez. Azért van, hogy rákényszerítsenek benneteket átállni az iszlám hitre, vagy hogy megöljenek benneteket. Legyetek halálig hűek hozzám, mivel csak akkor juthattok a mennybe! Ne féljetek azoktól, akik a testet gyilkolják, de a lélekben nem tudnak kárt tenni. Bízzatok bennem! Olyan beszélőképességet adok nektek, melynek az üldözőitek sem fognak tudni ellenálni.108/140

Messziről jönnek erkölcstelen rosszindulatú és perverz teremtmények Európába, és főleg Amerikába, hogy mint a ragadozó madarak lecsapnak azokra, akik igazhitűek Krisztus Királyunkban. Nagy mohósággal fognak tönkretenni minden maradékot is, ami Krisztus Királyra fog emlékeztetni, lecsapnak szent helyekre és nagy zsákmányt fognak elragadni, melyet elvisznek a nagy meggyalázásra. 40/145

Úgy fog tűnni, hogy a gonosz lesz a nyertes, de győzni nem fog soha. Ebben a pillanatban a hitetlenség győz, állandóan sértegettek engem, meg vagyok vetve. Sok gyermekem ellenségemnek jelentette ki magát, legnagyobb és legrosszabb ellenségemnek, akik mindenben hajlandók szolgálni a Sátánnak, amit csak kíván, és nem tudják, hogy az elgondolása véghezvitele után az örökös tűzbe küldi őket. 74/134

Népem, eljön a nap, mikor kényszerülve lesztek választani a hitetek közt és a mindennapi alapvető szükségleteitek közt – puszta élet közt, melyet esztek, fedél közt, ahol laktok. Jusson eszetekbe, ha majd eljön az a nap, hogy Én vagyok mindenetek, mire szükségetek van. Be tudom biztosítani a tetőt a fejetek fölé, mikor nem lesz semilyen ház. A semmiből hozhatok nektek eledelt. Megtettem azt népem részére már hamarabb is, és megtehetem most is. Életetek minden percében támogathatlak benneteket, ha majd a totális pusztításon keresztül fogtok haladni.407/77

Fönséges jutalomban fogtok részesülni mindazért, amit elviseltek, ha végig megtartjátok hiteteket. 403/74

Nem pihenek, gyermekeim, Királynő és Anya vagyok és a legtöbb lelket fogom megmenteni az Isten dicsőségére. Azért kérlek benneteket, hogy legyetek a szeret, tartsátok meg a hitet, reményt és legyetek jótékonyak anélkül, hogy megengednétek a reménytelenségnek ellopni a nyugalmatokat.

Ne féljetek, itt vagyok: Anyátok vagyok és szeretlek benneteket, szószólótok vagyok.531/42

Hamar elkezdek hívni magamhoz több öregedő szentemet. Nem akarom, hogy lássák ezt a katasztrófát. Azok lesznek, akik sokáig jól szolgáltak nekem és a jutalmuk a mennyben nagy lesz. E szerencsétlenség terjedelme meghökkentő lesz. Sok lélek fog elveszni abban, amit készítenek, hogy megtörténjen. Ez az én utolsó bírói előidézésem a világhoz, hogy hagyjon föl bűneivel, térjen meg hozzám, és adja nekem a szívét. Ugyanakkor sokan, akik ismernek engem, elfordulnak tőlem, szemrehányást tesznek nekem e tragédia miatt és megszűnnek hinni. Ezután a Sátán a szívükbe tér és a végük sokkal rosszabb lesz mint a kezdetük. Tartsátok meg szilárdan hiteteket, drága gyermekeim, ne hagyjátok az ellenségeteknek, hogy hatalmába kerítse lelketeket. Maradjatok megingathatatlanok, mivel nem hagytalak el benneteket, és hamar mindennek vége lesz. Isten, az Atya. 17/115

Ó, gyermekeim, ne habozzatok, ha majd túl későn lesz tanulni, mi mindent kell tudni ezekről az időkről. Úgy tűnik körülöttetek, hogy minden a rendjén van, de ez nem igaz. Az alatt, amit láttok, készülőben van a háború, az pedig hamar ki fog törni. Következik egy borzasztó háború, amilyent még sohasem ismertetek. Az emberek a bombák és robbanások áradatával fogják gyűlöletüket kiontani és javíthatatlan károkat okoznak. Nem tudjátok megakadályozni a belém vetett hit nélkül az éhínséget, a veszteségeket, melyeket a jövő hoz. Nyerjetek tudást, szilárdítsátok meg hiteteket, míg van arra idő. Akik ily módon nem ismernek engem, abban az időben gyorsan meghalnak. Isten az Atya. 182/119

Ez az idő különlegesen veszélyes a lélek részére, mivel ki van téve a romlottságnak, melyet a Sátán képes lett beültetni az emberi szívekbe. A rosszindulat növekedni fog minden pillanatban, mígnem eljuttok a kegyetlenség tetőfokáig. Ugyanis, nem láttok minden rosszaságot, amit a démon az emberbe ültetett. Hitben haladjatok előre, mindenki felelős a hite elmélyítéséért, mivel hit nélkül a lélek ellenségének könnyű prédájává váltok.

124/132

Képes vagyok megtenni mindent, ha hittel imádkoztok. De csak azt adom meg nektek, ami lelketek megváltásához szükséges. Azért ne csüggedjetek, ha mást kaptok, mint amit kértetek. Ezért örökkön-örökké fogtok köszönettel lenni az égben. Gyermekeim, az idő rövid. Az életetek hamarosan lezárul. Következőket kértem tőletek: Éljetek állandó készenlétben, mivel nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Életetek legyen állandó várakozás, úgy mint az okos szüzeké az evangéliumban. 143/108

Sokszor hangoztattam, hogy eljön a nagy véres keresztényüldözés. Azóta évek múltak el. Azt az időt arra kaptátok, hogy megtérjetek. De mos már a türelmesség ideje lezárul és beteljesednek a próféciák. Készülődjetek! Likvidálásotokra minden el lett készítve, lélekben készülődjetek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Kérjétek tőlem hitetek megerősítését, mivel arra van legnagyobb szükségetek. Csak azok, tartanak ki a végsőkig, egész a halálig, akiknek erős a hitük. 62/149

Gyermekeim, a sötétség befedte ezt a világot. Az égbolt fekete a démonoktól. Minden ördög ki lett engedve a pokolból. Nagyon kevesen vagytok, akik velem egyesülve vagytok. Ebben a világban fényletek, mint kis fények. Védjétek világosságotokat, belém vetett bizalmat és reményt és irántam való szereteteteket, mivel az az egyetlen érték ebben a kopár pusztaságban, ebben a siralom völgyében, mely elpártolt tőlem. 148/09

Népem nem fog szenvedni azoktól a borzalmaktól és hozzájuk hasonlóktól, amelyekről írva van az Igémben (Láttam, hogy a pecsétekre gondol a Jelenések Könyvéből), mivel akkoris, ha némelyek kínozva lesznek, vértanúságuk könnyű halál lesz ahhoz képest, ami azokra vár, akik megmaradnak. Annak ellenére, hogy gazdagok lesznek, és sokaknak a hatalmuk is nagy lesz, az ő világuk ijesztő lesz, és nem fogják tudni irányítani, befolyásolni a velük történteket. 613/8

Ebben az időben sok államban szörnyen közel van szociális, politikai és élelmiszeri válság kitörése és a hit válsága is. Terrorizmus a kommunizmussal karöltve destabilizálni akarják a világ népét és ráütni különböző helyeken. Ezek az akciók oly gyakoriak lesznek, hogy gyermekeim sehol sem fogják magukat biztonságban érezni. 365/63

Drága gyermekeim, nemsoká eljövök nagy dicsőségemben bíráskodni a föld lakói fölött. Állandó készenlétben éljetek, mivel nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Amit most éltek, az a nagy hitehagyás ideje, amelyről kétezer éve szóltam: „Ha majd eljön az ember Fia, talál-e még hitet a földön?” Amióta ember él a földön, még soha sem volt olyan lelki harc a lelkekért mint most. A sátán igyekszik benneteket eltéríteni a hitetektől. 196/124

Tiltva lesz a Szentháromság iránti szeretet, a nekem járó tisztelet tiltva lesz, a szentségek feledésbe mennek. A pogánnyá vált népség föllázad mindaz ellen, ami Istenre emlékeztet. Fiam népe rabszolgasora lesz kényszerítve, többiek megtagadják hitüket. Szemtől szemben a növekvő hitehagyással és az elégtelen védekezési képességgel, melyben Fiam népe fog élni, eljön az én szeretett békém angyala az Isten Házából, megtelve Szentlélekkel, hogy csitítsa a test és lélek szenvedéseit. 175/117

Az emberiség előtt mára már kiderült a gonosz igazi szándéka. Tulajdona mindaz, amire az embereknek szüksége van, azzal a céllal, hogy rabjai legyenek annak, amit nekik fölkínál. Ez a gonosz uralma, ez az ördög uralma, ez az a pillanat, amelyre az ördög várt, hogy az Antikrisztus tulajdonába adjon mindent, amire a népeknek szüksége van, miáltal megköti a kezeit azoknak, akiknek nincs erős hitük. 539/44

Ismeritek ennek a missziónak a célját:

Vissza kell adnotok a Földet a Teremtő kezébe és olyanokká válni, akik megérdemlik az örök életet. Ebben az időben sok a büszke ember, akik tudásuk és intelligenciájuk révén hiszik, hogy már előre mindent elsajátítottak. Nem, gyermekeim, kötelesek vagytok szeretni Istent. A tudás csak egy fázis a megértéshez és az éggel való egységhez, de a tudás nem jele sem a hitnek, sem az életszentségnek.

Az alázatra vagytok hivatva, de nem a tudatlanságban, mivel ebben az időben szaporodnak azok akik önakaratból a sátán kezébe adták magukat, hogy fejlesszék emberiség nagy lelki holokausztját. Mennyi ártatlan fog meghalni! Hányan halnak meg éhhalállal, terrorizmussal, és a magzatelhajtás terrorizmusával szülei beleegyezésével!132/05

15 A HITRŐL MÁSKÉPP

Némelyik gyermekeim csak tapasztalataik alapján akarnak élni, mit sem tudva, hogy a tapasztalatok nem alapjai a hitnek. Engedelmességre hívom őket. Mélyítsétek el ismereteiteket, tartsátok ébrenlétben az érzékeiteket, hogy megvilágítson a Szentlélek, és alámerítsen benneteket a tudásba, mely a mi akaratunkkal van felvilágosítva!

Szeretteim, ha majd megjelenik az Antikrisztus, az én angyalom, a béke angyala eljön népem segítségére, mivel népemre az Igazság fog áradni szájából és gyermekeim újból hitre találnak. 134/106

Az én Anyám, az Egek Királynéja, a Végső Idők Anyja az, aki vezeti az értetlen, engedetlen, hangulatos, és egyben megrémült, ingadozó és gyenge hitű népet.

Mindnyájatokhoz jövök, hogy megérintsem szíveteket, hogy maradjatok meg a hitben és Fiam oltalma alatt, mivel nem akarom elveszteni lelketeket. Fiam Teljhatalmú, Mindenható, Mindentudó, Neki vannak alárendelve a rossz erők, ezért bárki hittel üdvözli Fiamat és benne marad azáltal, hogy betartja a törvényt, tiszteletben tartja a szentségeket, az irgalmasság cselekedeteit végzi, magához veszi Fiamat az eucharisztiában, mások szolgálatára kötelezi magát, nem lesz könnyű az útja, de erőt kap a fölemelkedésre minden elesés után. 708/x6

Mint Anya, tudom, hogy mindnyájatok szeretete a Fiam iránti szeretet kovásza által fog növekedni, e várakozás közepette, mely a végéhez közeledik. 645/28

Szavamat mindenki hallja, de nem mindenki hallgatja meg, vagy érti, értékeli, vagy megvalósítáná a gyakorlatban. Némelyek részére annyit jelent mint a szél, mely elmegy mellettük és tova száll. A nép azzal él, ami ideiglenes, ami mindennapi, ami nem kötelezi el őket, és mindez nem Én vagyok. Ez nem az a hit, melyet az enyémektől várok el. 373/67

Bárki, aki hitét az emberbe veti, degenerálódott, elfajult lett, visszazuhant az ő legprimitívebb állapotába, és összetéveszti az Istenit az emberivel. Isten emberének el kell utasítani a dicséretet, mivel az emberi égó (én) ürül ilyen tisztelgésnek, és hajlamos arra, hogy aki megkapja, másnak és jobbnak tartsa magát, mint a testvérei, és pótolhatatlannak ahhoz, hogy meg legyenek váltva. Aki önelégeltséggel fogadja el a tisztelgéseket és örömét látja bennük, nagy tévedésbe esik, ugyanúgy, mint az, aki elhalmozza Isten gyermekét fölösleges kitüntetésekkel Isten helyett, akié minden tisztelet és dicsőség.118/129

Félelem lett elküldve, hogy megsemmisítse hitetek érvényét, ugyanúgy a káosz lett elküldve, hogy meg legyen bontva egyensúlyotok, az érzékiség lett elküldve, hogy levessétek védő köpönyegeteket, és engedjétek az ellenségnek megtámadni életeteket, hogy megsemmisítsen benneteket.704/5

Gyermekeim, túlzott ragaszkodás a mulandó dolgokhoz, mint az emberi égó-hoz és a materializmushoz kötődés, félreállít minden jót a második helyre – felebarát iránti szeretetet, reményt, hitet – félrehagy mindent, ami leki mint másodlagost. 195/122

Költözködés egyik államból a másikba lehetetlenné válik és az emberiség megérzi, hogy az előrehaladása semmit sem ér. Ti, gyermekeim, hitben lankadhatatlanok legyetek. Amit az ember nem képes megtenni, megteszi az isteni mindenhatóság. 693/3