Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖZÉPKELET JÖVŐJE A BIBLIAI PRÓFÉCIÁK SZERINT

 

Közép-kelet jövője a bibliai próféciák szerint

Írta Maurice Sklar

A szent Biblia az egyetlen létező könyv, amely 100% pontossággal előre megmondja a jövőt. Prófétai szövegek a Bibliában kivételesek úgy terjedelmükben, mint részleteikben. A legaprólékosabban megjövendölt próféciák a Közép-kelet nemzeteihez kapcsolódnak ahhoz az időszakhoz, melyet „Úr Napja” néven ismerünk. Az Isten nem siet és az Írás hosszú szakaszaiban mondja el a bírálatokat, melyekkel azokat a nemzeteket sújtja, melyek elutasítják az Izrael-i nemzetet az idő legutolsó periódusában, a Messiás eljövetele előtt, hogy majd megvalósítsa az ő 1000 éves királyságát a földön.

Mivel sok zűrzavar és ellentmondás létezik a bibliai próféciákról való tanításban, elhatároztam, hogy tömören, röviden összefoglalom, mit is mondanak az Írás prófétái a Közép-kelet nemzeteiről. Ezek az események gyorsan közelednek, és bármely pillanatban a küszöbünkön lehetnének, ha az Úr megszűnne érvényesíteni a visszatartó kegyelmét és megengedné, hogy bírálatai rögtön megtörténjenek.

Három háború fog hamarosan végbe menni Közép-keleten. Fokozatosan jönnek, és terjedelmében minden következő nagyobb fog lenni, míg aztán az egész világ és minden nemzet részt nem vesz az utolsó harcban.

Az első háború azokra az arab nemzetekre vonatkozik, amelyek közvetlenül határosak Izrael nemzettel. Úgy néz ki, hogy az Úr sejteti, hogy ezek a nemzetek a tömegpusztító fegyverek által lesznek megsemmisítve. Ez jelentené a bírálatot a militáns iszlám fölött, mely körülveszi Izraelt, melyet egyes helyeken Ézsau házának hívnak. Biblia szerint az Izraelt körülövező nemzetek oly módon lesznek megsemmisítve, hogy lakhatatlanokká válnak. Ez a háború azt eredményezi, hogy egy áthatolhatatlan kör fog keletkezni ezekből a tönkretett országokból Izrael déli és keleti részén.

A tönkretett nemzetek: Egyiptom, Jordán, Irak, Szaúd Arábia részben. Ezek a földrészek teljesen áthatolhatatlanokká válnak a biológiai, kémiai, és atomfegyverek használata miatt. A talaj ezeken a részeken olyannyira mérgezetté válik, hogy ott nem fog tudni nőni vagy élni semmi.

Az ókori Idumey (Edém) földrész égni fog, mint Kuvait az Öbölháborúban 1991-ben.

A második háború Ezékiel Könyvében van megírva aprólékosan, leginkább a 38-39 fejezetekben, habár vannak más töredékek is, melyek ide vonatkoznak. Az Ez36–37-ben meg van jósolva Izrael nemzet újjászületése. Aztán a Királyság Éve előtt, mikor a Messiás Yeshua fog uralkodni az ő gyönyörű templomában Jeruzsálemben, ez a borzasztó ütközet sokkal aprólékosabban van megjövendölve. 2600 éve lett megírva. Ezékiel fölsorolja a konföderáció nemzeteit, melyek magukba foglalják Törökországot, Iránt, Líbiát, Etiópiát, kelet Európa egy részét, és további meg nem nevezett nemzeteket. Ha átnézzük ezt a listát, rögtön előbukkan valami különös. A próféta egy szóval sem említi azokat a nemzeteket, melyek határosak Izraellel. Ezek az államok: Egyiptom, Irak, Jordánia, Libanon, „Palesztina” (igazában nem állam) és Szíria.

Hogy miért nincsenek ezek a nemzetek megnevezve, ennek az oka az, hogy meg lettek semmisítve az első háborúban. A maradék államok ebben a háborúban csak egyetlen lehetséges irányból támadják meg Izraelt, vagyis északról. Ebből a háborúból keletkezett pusztítás terjedelmében sokkal nagyobb, mint amilyet az első háború okozott. Ezeknek az államoknak az első háborúban való tönkretétele adhatott okot a további csatára. Leglehetségesebb az, hogy ez egy viszont szándékú visszaütés Izrael ellen. Oroszország történelme hosszú, ami a zsidó állam gyűlöletét és üldözését illeti. A pogromokban, melyek 1881-ben kezdődtek, óriási mennyiségű zsidó lett lemészárolva Oroszok kezei által. Az Orosz zsidók voltak elsők, akik visszatértek Izraelbe a 19. század nyolcvanas éveiben, elhagyva Oroszországot e miatt a borzasztó üldözés miatt.

Ezt a második háborút gyakran a Góg és Magóg háborújának hívják. Góg az Oroszország vezérének a titulusa abban az időben, mely elnököt vagy királyfit jelenthet. Földrajzilag északi földrészként hívják; Magog földrész Meshech és Tubal. Ez pontosan meghatározza a modern Oroszországot, az előző törzsi vezetője által, ugyanúgy földrajzilag. De az Orosz nemzet nem áll egyedül ebben az Izrael hegyeibe való invázióba, betörésbe észak felől.

Ezékiel meghatározza azon nemzetek szövetségét, melyek csatlakoznak az Izrael elleni támadáshoz, ahogy már előbb szó esett róla. Perzsia a mai modern Irán bibliai neve. Ez az a név, melyet a Biblia annak a nemzetnek adott, amelyik csatlakozik a támadáshoz. Etiópiát a Biblia úgy említi, mint az Egyiptomtól délre eső földterületet. Ma magába foglalná a Szudán, Etiópia és Szomália nemzeteket. Szudán és Szomália iszlám államok. Szudán úgy van emlegetve, mint terrorista állam, mely gyűlöli Izraelt. Etiópia népének 30 százaléka muszlim, tehát igen nagy része. Szudán és Szomália ezekben az eseményekben természetesen karöltve Oroszországgal mennek, mint muszlim támadók.

Az ókori Líbia a Bibliában magába foglal minden nemzetet, melyek Egyiptomtól nyugatra fekszenek. Vagyis Líbia, Tunisz, Algír, Marokkó. Ezek mind iszlám államok. Oroszok Líbiát ellátják fegyverrel. Ezékiel a Togarmah földrészt úgy említi, mit olyat, amely északra fekszik Izraeltől. Ez pediglen a mai Törökország, amelyik majdhogy száz százalékból muszlim állam.

Hogy ez megtörténhessen, Törökországnak egy sorba kell állni Oroszországgal. Végül szó esik a Gomer földrészről, mely szintén csatlakozik. Ebben az esetben nincs világosan meghatározva kiléte. Lehetséges Németország, vagy más Kelet-Európa-i államok.

Manapság az Egyesült Államok nem engednék megvalósítani ezt a háborút. Hogy ilyen háború kitörhessen, Amerikának le kell gyengülni, vagy el kell őt tüntetni Középkeletről. NATO is gyöngének kell, hogy legyen, mely lehetséges, ha Törökország szövetségbe lép Oroszországgal. Diplomácia Törökország és Izrael között szintén kihűlt. Ezt mint előrejelzést lehetne venni, hogy az „észak földje” felé fog orientálódni?

Oroszország domináns erővé válik abban a kiüresedett térben, mely Amerika hiányából keletkezik. Hogy sor kerülhessen erre a háborúra, Amerikával valami katasztrofális dolognak kell megtörténni a jövőben. Akkor is, ha a Szovjetunió összeomlott, az orosz hadsereg még mindig nagy és jól felfegyverzett. Az Oroszország által vezetett szövetség óriási, mivel a hadsereg nagy felhőként fedi ezt a földet. Lehetséges, hogy a többi iszlám állam is, melyekről Ezékiel nem tett említést, csatlakoznak a támadáshoz.

Az Írás szerint Isten meghiúsítja ezt az inváziót, betörést csodatétellel. Isten az ő haragjában reagálni fog a természeti katasztrófák pontos időzítésével, hogy megsemmisítse ezt a hadsereget. Az orosz hadsereg behatolást végez és töretni fog az Izrael északi hegyein keresztül. Isten megvárja, hogy elérjen a Szövetség földjére, és természetfölötti módon kiirtja azt ezekben a hegyekben. Aztán az egész világ tanúja lesz Izrael Szent Istenének, és kényszerül elismerni, hogy Ő volt az, aki megsemmisítette ezt a hadsereget, nem pedig az emberi igyekezet. Izraelben kezdetét veszi a nagy újjászületés, mivel kezdik elismerni Jézust, mint igazi Messiást, és nagy számban megtérnek hozzá. Mindez meg lett jövendölve az Írásban.

A harmadik háború magába foglalja a földkerekség maradék nemzeteit. Armageddon néven van emlegetve. Ez az utolsó csata az Isten és a rossz között a Messiás eljövetele előtt, hogy uralja és kormányozza a földet. Ebben a csatában Isten természetfölötti módon fog beavatkozni és megsemmisíti a történelem legnagyobb hadseregét. Ez a csata véget vet az ember romlott és bűnös uralkodásának a nemzetek fölött. Armageddon a harmadik és utolsó kísérlet Izrael megsemmisítésére, és Jeruzsálem elfoglalására.

Armageddon a Megiddo hegyet jelenti, mely 113 kilométerre fekszik északra Jeruzsálemtől. A Megiddo hegy az Esdraelon völgy déli peremén fekszik, mely úgy is ismeretes, mint Megiddo síkság. Ez egy óriási völgy, mely délkelettől északnyugat felé húzódik, egyenest a Megiddo hegyhez Izraelben. Ez a völgy a végső csata központja. Izrael hegyei ennek a völgynek a déli oldalán kezdődnek. Ennek a háborúnak a célja Izrael elfoglalása. Oroszország és szövetségeseinek veresége után a maradék nemzetek Izrael felé indulnak. Isten Jeruzsálemet használja csalogatónak, és a népek az ellene való felkelésben a szó szoros értelmében, több száz millió számban mennek.

Az összes Isten elleni lázadás ebben a Jeruzsálem elfoglalását igyekvő csatában csúcsosodik ki. Az előző csatározások folyamán sehol sincs említve, hogy valamelyik hadsereg által el lett volna foglalva Jeruzsálem. Ebben az utolsó csatában óriási hadsereg tör be Ázsiából Közép-Keletre.

Ebben a csatában egész Ázsia ott lesz a világ összes nemzeteivel karöltve. János apostol a Jelenések könyvében írja, hogy Ázsiából 200 millióan lesznek ebben a hadseregben. Ez a hadsereg átlépi a kiszáradt Eufrátesz folyót, de mielőtt ezt megtenné, kiterjed más nemzetekbe és elpusztítja az emberiség egyharmadát, mely még abban az időben élve maradt. Hasonlóan, mint az előző Magog csatákban, ez a hadsereg is sorsára talál Izrael hegyeiben. A tüzes kör még mindig ott van Izrael körül, és csakis északról lehet támadni. Az óriási hadseregtől megtelik Megiddo völgye, aztán minden utat kihasználva indulnak Jeruzsálem felé. Ez a hadsereg majdhogy teljesen megsemmisítené Jeruzsálemet és Izraelt, de Isten megállítja, mihelyt elérik Jeruzsálemet. Jézus Krisztus közvetlen közbelépése megállítja ezt a hadsereget.

Ez az ő csodálatos Második eljövetelének pillanata. Személyesen megsemmisíti az Armageddonért vívott csatára összeseregletteket, és megvédi az Ő Szövetségének földjét és népét. Zakariás próféta szerint Úr Jézus Jeruzsálemben az Olajfák hegyére áll. Nagy földrengés következik, mely kettészeli a hegyet. Az Úr dicsőségében teljes. Jézus, a Messiás dicsőségében való jelenléte az, amely megsemmisíti a behatolni kívánó hadsereget. Isten dicsősége oly nagy hatást fog gyakorolni a népre, mint a neutron bomba. Izrael nemzet elfogadja és üdvözli Jézust, az egyetlen igazi messiást és megtér hozzá. Ezután jön a mély gyász és az igazi bűnbánat. Izrael végül egyesül az ő egyetlen Messiásával, Jézussal. Ebben a pillanatban kezdi meg az ő messiási királyságát 1000 évig békében, örömben és tökéletességben – eget a földön!

Ez a jövendő háborúk rövid összefoglalása, melyek Középkeleten fognak gyülekezni, ahogy ez fel lett jegyezve a bibliai jóslatokban.

Imádkozom, hogy ön, drága olvasóm, készenlétben legyen – mivel Ő, az Úr eljön hamarosan elvinni az Ő Menyasszonyát, a Győzedelmes Egyházat, hogy vele legyen az égben. Nem kell, hogy a földön legyetek Isten bíráskodásának ebben a borzalmas idejében – szíveteket adjátok az Úr Jézusnak, tegyetek bűnbánatot, és éljetek neki és ne magatoknak meg a bűnnek. Jézus eljön előbb találkozni velünk a levegőben, fölemelni bennünket a mennybe, egy eseménnyel, melyben magával ragadja híveit a másodperc ezred részében hirtelen. Tova leszünk. Majd ezek a borzasztó bírságok hatalmukba ejtik az egész földet, ahogy az föl lett jegyezve a Próféták könyvében és a Jövendölések könyvében.

Szeretteim, még van idő, de nagyon gyorsan rövidül! Rakjátok helyre a dolgokat az Úr és magatok közt! „Virrasszatok hát, és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.” [Lk 21, 36].

Ennek ellenére is Jöjj el, Jézus.

Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.

Jézusunk iránti szeretetben,

Maurice Sklar

 

Ez volt Maurice Sklar írása. Azonban egyéb próféciákról sokat lehetne írni, mivel azok szerint előttünk állnak ma még hihetetlennek tűnő események: Amerika megsemmisítése, világ minden népének ellátása sátán jelével, világméretű éhínség, járványok, új gyógyíthatatlan betegségek, keresztények üldözése, kereszténység kiirtására való igyekezetek, Európát sújtó háborúk, és sok más csapás, melyek régen és aprólékosan meg lettek írva. Nem kell sokat magyarázkodni, hogy ami még nemrég hihetetlennek tűnt, ma már életünk része, és ez így fog mindig nagyobb lendülettel folytatódni is az időnk végéig a pusztulás jegyében.

Más részről nézve, Isten sok mindent megmagyaráz. Például a csapások zöme az emberiség megmentése miatt van. Vagyis a rosszat jóra fogja fordítani.

Példának okáért csak egy dolgot említek meg. Ma olvasom az újságokban, hogy kötelezővé válik, adott föltételek mellett, az élelmiszer átadása az élelmiszerbankokba. Mit szól ehhez Isten? Közli, hogy az élelmiszerbankokra rá fogja tenni az Antikrisztus a kezét, és onnan fogja táplálni azokat, akik majd a sátán jelét elfogadják, vagyis a hatszázhatvanhatost, a csippet. Hogy ez ne történhessen meg, nem lesz termés, nem lesz mit enni, miből készíteni konzervokat, mit rakni az élelmiszerbankba. Az ember hívni fogja Istent, megtér és a mennybe jut. Aki pedig elfogadja a sátán jelét, örök időkre a pokolba jut. Nagyon lerövidítettem, és félő, hogy ezt a csapást nem mindenki tudja fölfogni mint nyereséget személye részére.

Vigyázzunk, törődjünk Istennel és dolgaival, ne legyünk oktalanok, mivel nagyon rá lehet fizetni tudatlanságunkra. Isten nem hagyja segítség nélkül azokat, akik nem fogadják el a sátán jelét, mivel Isten lehetőségei kimeríthetetlenek.