Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MINDENNAPI IMÁK

MINDENNAPI IMÁK

 

 

Előszóként - Jézus magyarázza, hogyan kell imádkozni

2012. Április 30. - “Legdrágább, szeretett leányom, magyarázatot kell adnom azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, de nem járnak templomba, vagy nem imádkoznak.

Sokan nem tudják, hogyan kell imádkozni. Kicsit olyan ez, mint ahogyan te is nehéznek találtad ezt, leányom.

Az ima kérést jelent. Az ima beszélgetést jelent. Az ima a szeretet kimutatását és hálaadást jelent.

Sok jószándékú és nagylelkű ember ma nem tudja, hogyan kell imádkozni. Néhánynak nem lesz ínyére és kínosnak fogják érezni. Mások úgy fogják érezni, hogy imáik nem is számítanak. Ó, mennyire szeretem ezeket a különleges lelkeket. Oly messzire eltávolodtak, és én mégis mennyire vágyom arra, hogy megmutassam nektek mély szeretetemet. Szólítalak mindnyájatokat akik nem ismertek engem. Nem kell félnetek tőlem.

Mindössze annyit kell tennetek, hogy kéritek, vegyelek védelembe benneteket és nyújtsak vigaszt nektek. Hadd bizonyítsam szeretetemet! Beszéljetek hozzám, saját, egyszerű szavaitokkal. Semmi sem fog megbotránkoztatni engem. Mondjátok el nekem bizalommal aggodalmaitokat. Én meg fogom nyugtatni szíveteket. Hadd segítsek nektek megérezni az igazi békét. Kérjetek engem, hogy eloszlassam kétségeiteket. Én meg fogom mutatni nektek az igazságot azért, hogy gondjaitok már ne tűnjenek olyan rossznak...”

 

IMÁDKOZZUNK

Tartalom

 

1/ Katolikus keresztény köszöntés

2/ Keresztvetés

3/ Az Úr imája -

4/ Az angyali üdvözlet

5/ A Szentháromság dicsőítése

6/ Az apostoli hitvallás

7/ Az Úr angyala

8/ Reggeli ima - verses ima – szívem első gondolatja...

9/ Étkezés előtt

10/ Étkezés után

11/ Esti - Verses ima – Ó édes Istenem hálát mond a lelkem...

12/ Oltalmad alá futunk

13/ Most segíts meg Mária

14/ Szűz szülője Istennek

15/ Salve Regina

16/ Magnificat

17/ Rózsafüzér

18/ Isteni irgalmasság rózsafüzére

19/ Rózsafüzér Jézus Legszentebb Szivéhez

20/ Égi királyné örvendezz

21/ Szent Mihály arkangyal - védelmezz minket...

22/ Fatimai fohász

23/ Keresztút

24/ Magyar himnusz

25/ Pápai himnusz

26/ Imádság a szent őrangyalhoz

 

1/ Katolikus keresztény köszöntés

Dicsértessék a Jézus Krisztus – Mindörökké. Ámen!

2/ Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

3/ Az Úr imája

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól!

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

4/ Az angyali üdvözlet

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

5/ A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

6/ Az apostoli hitvallás

Az Apostoli Hitvallás az ökumenikus magyar szöveggel:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

7/ Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvöz légy Mária, stb...

Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvöz légy Mária, stb...

És az Ige testé lőn és miköztünk lakozék. Üdvöz légy Mária, stb...

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Este még hozzáteszünk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, aztán ezt mondjuk: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen.)

8/ Reggeli ima - verses ima – szívem első gondolatja...

Szívem első gondolatja // Hozzád száll föl, Istenem! // Te őriztél meg az éjjel // Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak // Mint szerető gyermeked, // Szívem csakis azt akarja, // Ami kedves Teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed, // Őrizz engem szüntelen, // Hogy egész nap neked éljek // Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja, // Te mindnyájunk anyja vagy! // Oltalmazz meg minden bajtól, // Kísértésben el ne hagyj! Ámen.

9/ Étkezés előtt

Édes Jézus, légy vendégünk, // Áld meg, amit adtál nékünk. // Adjad, Uram, hogy jólessék, // Jézus neve dicsértessék. Ámen.

10/ Étkezés után

Aki ételt, italt adott, // Annak neve legyen áldott. // Nekünk adtál, hála Isten! // Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.

11/ Esti - Verses ima – Ó édes Istenem hálát mond a lelkem...

Ó, édes Istenem! // Hálát mond a lelkem, // Hogy egész napon át // Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére // Mossa meg kegyesen // Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem // Gondviselő szemed, // Kérlek, óvd ez éjjel // Testemet, lelkemet.

Szűzanyám s Őrangyal, // Legyetek énvelem, // Ha ti rám vigyáztok, // Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

12/ Oltalmad alá futunk

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak! Ámen.

13/ Most segíts meg Mária

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg hogy anya vagy.

Most segíts meg Mária ó irgalmas Szűzanya. Te a szeretetnek, a fájdalomnak és az irgalmasságnak anyja könyörögj érettünk. Mindenkor segítő Szűz Mária könyörögj érettünk. Minden testi és lelki bajunkban segíts mindig, segíts bennünket ó Szűz Mária.

Ó, Mária segíts el ne hagyj, hisz te az irgalmasságnak anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden földi bajtól megszabadíthat.

Mert ha a földön nincs remény, szavadra Istentől jön segély. Ó, csodálatos Szent Szűz, mutasd meg hatalmadat. Ámen.

14/ Szűz szülője Istennek

Szűz Szülője Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! // Tied élet halálban; // Tied jó és balsorsban! //

Tied küzdve, szenvedve; // Tied most és örökre! // Szűz Szülője Istennek, // Engedd, hogy tied legyek!

Anyám, Tebenned bízom s remélek! // Anyám, Teutánad epedek. // Anyám, Te jóságos, kegyelmezz! // Anyám, Te hatalmas, védelmezz!

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! // Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni! // Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni! // Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas! // Akarsz is segíteni, ó irgalmas! // Kell is segítened, ó hűséges! // Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, Te vagy a kegyelmek Anyja, // Szomorúaknak vigasztalója, // Bűnösök oltalma, menedéke, // Föld reménye, menny ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul? // Ki távolodott tőled meghallgattatlanul? // Azért bizton mondom minden szenvedésben: // Mária segít minden időben!

Biztosan állítom életben s halálban: // Mária mindig segít, minden balsorsban. // Azért hiszek, s meghalok ezen hitemben, // Hogy veled leszek, ó, Anyám, fönn az égben.

Szűz Szülője Istennek, // Engedd, hogy Tied legyek! // Tied élet-és halálban; // Tied jó-és balsorsban!

Tied küzdve, szenvedve; // Tied most és örökre! // Szűz Szülője Istennek, // Engedd, hogy tied legyek! Ámen.

15/ Salve Regina

Üdvözlégy Királynő, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai; hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. Fordítsd reánk tehát szószólónk irgalmas szemedet és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyelmes, ó édes Szűz Mária. (Ezzel az imával szokás befejezni a dicsőséges olvasó titkait a Szentháromság dicsőítése után.)

16/ Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,

mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,

hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;

az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsájtja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,

melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek

Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

17/ Rózsafüzér

A keresztvetés szövege

Mielőtt elkezdenénk imádkozni a rózsafüzért, keresztet vetünk és közben mondjuk:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen." Ugyanezt tesszük, ha befejeztük imánkat

Arózsafüzér bevezető imája

Szent Rózsafüzér Királynéja, Te, aki Fatimában eljönni méltóztattál, hogy a kegyelem kincseit kinyilatkoztasd a három pásztorgyermek számára, melyeket a rózsafüzér rejt magában, sugalmazz szívemnek ehhez az ájtatossághoz őszinte szeretetet, hogy a megváltás misztériumáról való elmélkedésem, melyre emlékeztet, gyümölcsöt teremjen számomra. Hogy a világ békét, a bűnösök és Oroszország a megtérést kapja meg általa; és hogy elnyerhessem azta kegyelmet, melyet ebben a rózsafüzér imában kérek. (Itt említsd meg kérésedet!) Mindezt Isten legnagyobb dicsőségére kérem, a Te tiszteletedre és a lelkek javára, különösen saját magam javára. Ámen.

Az örvendetes rózsafüzér titkai – 1/ Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál; 2/ Akit Te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál; 3/ Akit Te, Szent Szűz a világra szültél; 4/ Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál; 5/ Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A világosság rózsafüzérének titkai - 1/ Aki a Jordánban megkeresztelkedett; 2/ Aki Kánában kinyilvánította isteni erejét; 3/ Aki meghirdette Isten országát; 4/ Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét; 5/ Aki az eucharisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalmas rózsafüzér titkai – 1/ Aki érettünk vérrel verejtékezett; 2/ Akit érettünk megostoroztak; 3/ Akit érettünk tövissel koronáztak; 4/ Aki érettünk a keresztet hordozta; 5/ Akit érettünk keresztre feszítettek

A dicsőséges rózsafüzér titkai – 1/ Aki halottaiból feltámadott; 2/ Aki a mennybe fölment; 3/ Aki nekünk a Szentlelket elküldötte; 4/ Aki Téged, Szent Szűz a mennybe fölvett; 5/ Aki Téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

A keresztre Hiszekegyet imádkozunk, a nagy szemekre Miatyánkot, a kis szemekre pedig Üdvözlégyet. Az első három üdvözlégy után és minden tíz Üdvözlégy - tized után a Dicsőség az Atyának... következik. Az Üdvözlégyekben a Jézus szó után a fenti titkokat illesztjük be – az első három kivételével ahol ezek a kérések vannak: (1/aki hitünket növelje; 2/aki reményünket erősítse; 3/aki szeretetünket tökéletesítse)

A rózsafüzér imát lezáró könyörgés

Könyörögj érettünk, Rózsafüzér Királynője; hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

18/ Isteni irgalmasság rózsafüzére

Hagyományos rózsafüzéren is imádkozhatjuk. A függelékben egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, és a Hiszekegyet mondjuk.

A nagy szemekre imádkozzuk

Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

A kis szemekre imádkozzuk

Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Befejezésre, háromszor

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Ámen

Amíg a 15 titkot tartalmazó rózsafüzér arra nagyon alkalmas, hogy megkötözze a sátánt, csökkentse ható erejét, az irgalmasság rózsafüzérével lelkeket mentünk meg leginkább. Mind a kettőt nagyon kéri tőlünk Isten és a Szűzanya.

Mindennap imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáját. (Szerkesztői megjegyzés: kb. 3 percig tart az ima.) Mindannyian. Az ima segíteni fog azoknak a szegény lelkeknek, megmentésében, akik a természetfölötti esemény alatt a sokktól meghalnának. Ez most rövidesen meg lesz mutatva a világnak.

Ha mindennap, délután 3 órakor, elimádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, akkor halálotok pillanatában közbe fogok értetek lépni és Irgalmasságomat megmutatom nektek, függetlenül attól, hogy milyen nagy bűnösök lennétek. Ezeket azért mondom nektek, mert szeretlek benneteket, nem azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem mert családjaitok számára a való igazságot kell, hogy hirdessétek.

19/ Rózsafüzér Jézus Legszentebb Szivéről

Létezik több változatban. Itt hármat mutatunk be.

19a/ Ez a változat öttizedes rózsafüzéren imádkozható, melyből az első három tized szemeit vesszük igénybe. Keresztvetés után a hagyományos Hiszekeggyel, Miatyánkkal kezdődik és három Üdvözléggyel folytatódik, amelyekben Jézus neve mögé ezeket mondjuk:

1. kinek legkegyesebb szívében bízunk,

2. kinek legadakozóbb szívéből minden kegyelem árad,

3. kinek legszeretőbb szíve végtelenül szeretetre méltó.

Ima az első tized előtt

Jézusnak isteni szíve, teljesítsd reményünket, engedd élveznünk szent kegyelmed bőségét, s gyújtsd föl bennünk szeretetednek tüzét, hogy téged szüntelenül szerethessünk. Ámen.

Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következő mondattal: Jézus, kinek szent szíve kínszenvedésétől kezdve szomorú.

 

Ima a második tized előtt

Jézusnak isteni szíve, ne hagyd elveszni kínszenvedésedet és halálodat, hanem add, hogy érdemeik által az örökké tartó örömökben részesüljünk. Ámen.

Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következőkkel: Jézus, kinek szent szívét lándzsával átszúrták.

Ima a harmadik tized előtt

Üdvözítőnk megsebzett szíve, fogadj be engem és engedd, hogy szívemnek nyugalmát egyedül benned keressem és találjam meg. Ámen.

Miatyánk, tíz Üdvözlégy, Jézus neve után a következővel: Jézus, kinek szent szíve a hozzánk való szeretettől szüntelen ég.

Befejezésre

Jézusnak szerető szíve, mely a szeretettől szüntelen lángol, add, hogy én is a szeretetnek égő áldozata legyek. Ámen.

Ének a rózsafüzérhez

1/ Jézus Szíve, hiszek benned, hiszem, hogy szeretsz; // hogy az égi szép hazába bizton fölvehetsz. // Jézus Szíve, bízom Benned rendületlenül, // Jól tudom, ki Benned bízik, meg nem szégyenül.

2/ Áldlak Téged és szeretlek, érted ég szívem. // Ó, növeld meg e lángot lelkem mélyében! // Jézus Szíve, bízom Benned....

3/ Drága szent Szív, életemet neked szentelem, // Szavam, tettem, gondolatom mind tied legyen. // Jézus Szíve, bízom Benned...

4/ Jézus Szíve, óvd meg kérlek szívem liliomát, // Hogy majd egykor hófehéren nyújtsam neked át! // Jézus Szíve, bízom Benned...

5/ Vedd szívemet, drága Jézus rejtsd el Szívedbe; // Hamvadjon ott áldozatul szent szerelemben. // Jézus Szíve bízom Benned....

19b/ Egy másik változat

Ez az öttizedes rózsafüzér „Proházka Ottokár hitvallása” néven ismeretes. Elsőpénteken szokás imádkozni.

Bevezetés: Hiszekegy… Miatyánk… Hitvallás… Dicsőség…

Hitvallás (a kis szemekre):

1. Hiszek a Szent Szívben és szeretetében.

2. Hiszek a híveknek szent közösségében.

3. Hiszek a szeretet végső győzelmében.

Tized (5-ször): Miatyánk… Üdvözlégy és titok (10-szer)… Dicsőség…

Üdvözlégy titkok:

1. …óráján. Amen. Jézus szíve, te tudsz mindent.

2. …óráján. Amen. Jézus szíve, te látsz mindent.

3. …óráján. Amen. Jézus szíve, te megtehetsz mindent.

4. …óráján. Amen. Jézus szíve, te gondot viselsz rám.

5. …óráján. Amen. Jézus szíve, te meghallgatod imádságomat.

Befejezés: Szelíd… Könyörögés.

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint!

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében! Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Amen.

Ének javaslat: ÉE 132/1-2. (H 154/1-2.) Jézusomnak szívén megnyugodni jó...

vagy ÉE 133/1-3. (H 155/1-3.) Jézus szíve legtisztább szív...

19c/ Harmadik változat

Ismét öttizedes rózsafüzér. Ezt is elsőpénteken szokás imádkozni.

Keresztvetés után a hagyományos Hiszekeggyel, Miatyánkkal kezdődik és három Üdvözléggyel folytatódik, amelyekben Jézus neve mögé ezeket mondjuk:

1/ Jézus Szentséges Szíve, aki meghallgatja a hozzáfolyamodókat.

2/ Jézus Szentséges Szíve, aki megsegíti a benne bízókat.

3/ Jézus Szentséges Szíve, aki megbocsájt a bűnösöknek.

Minden tized előtt Miatyánk..., utána Üdvözlégy (10x) a titokkal, utána Dicsőség...

Első tized titkának szövege: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk dobog.

2. tizedben a titok: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk szenvedett.

3. tizedben a titok: Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk elvérzett.

4. - Jézus Szentséges Szíve, aki ránk ereszti Szentséges Szívének sugarát.

5. titok: Jézus Szentséges Szíve, aki bennünket vár.

(Példa kedvéért az első tized üdvözlégyei így hangzanak: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus - Jézus Szentséges Szíve, aki érettünk dobog. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.)

Befejezés: Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk az Oltári Szentségben. Dicsőség az Atyának, stb...

20/ Égi Királyné, örvendezz

Égi Királyné, örvendezz

Égi Királyné, örvendezz, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja!

Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Istent értünk, alleluja!

 

21/ Szent Mihály arkangyal - védelmezz minket...

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk.

Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten .

Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

22/ Fatimai fohász

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket; ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket; különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra.

23/ Keresztút

A keresztutat nehéz imádkozni könyvecske nélkül. Ezt a rövid vázlatot emlékezetből elmondom minden fájdalmas rózsafüzér után és ahogy kedvem tartja, helyenként mélyebben, máshol kevésbé mélyen átelmélkedem. Hatásosnak tartom.

Jézus: 1/ Hagyta elítélni magát; 2/ Vállára vette a keresztet; 3/ Elesett első ízben; 4/ Találkozott Anyjával; 5/ Cirenei Simon segített neki; 6/ Veronika kendőt nyújtott neki; 7/ Elesett másodszor; 8/ Találkozott a jeruzsálemi asszonyokkal; 9/ Elesett harmadízben; 10/ Megfosztják ruháitól; 11/ Keresztre szögezték; 12/ Meghalt a kereszten; 13/ Levették a keresztről; 14/ Sírba tették;

15/ Halottaiból föltámadott.

24/ Magyar himnusz

Isten áldd meg a magyart

Jó kedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart,

Ha küzd ellenséggel;

Bal sors, akit régen tép,

Hozz rá víg esztendőt,

Megbünhödte már e nép

A múltat s jövendőt!

25/ Pápai himnusz

Hol Szent Péter sírba téve,

És Rómának dobog szíve,

Ezrek ajkán, ezer nyelven

Hő ima zeng édesdeden:

Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,

Krisztusnak helytartóját!

 

26/ Imádság a szent őrangyalhoz

Isten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon. Ámen.

Őrangyalom, szívből kérlek,

Légy vezérem, amíg élek.

Ments meg engem bűntől, bajtól,

Ne hagyj el a halálomkor.

Mindig jóra figyelmeztess,

Úgy vezess a jó Istenhez.

 

Tízparancsolat

1/ Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

2/ Isten nevét hiába ne vedd!

3/ Az Úr napját szenteld meg!

4/ Atyádat és anyádat tiszteld!

5/ Ne ölj!

6/ Ne paráználkodj!

7/ Ne lopj!

8/ Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy!

9/ Felebarátod házastársát ne kívánd!

10/ Mások tulajdonát ne kívánd!

 

Főparancs

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,

teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

 

A szeretet parancsa

Új parancsot adok nektek:

Szeressétek egymást!

Amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek egymást ti is!