Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TITOK SORS EMBERISÉG

 

TITOK [] SORS [] EMBERISÉG

Az ima meg tudja és meg is fogja menteni az emberiséget.

Habár föltételezhető, hogy az interneten keresőknek, mindent fölkutatóknak semmi újdonságot nem nyújtok azzal, hogy ide másoltam azt, ami egy gombnyomással odább is van, mégis most mint egymást kiegészítő üzenetekként tettem őket egy helyre.

Gondolom, így egymás mellett elgondolkoztatóbbak és majdhogy kényszerítenek is beleolvasni a szent biblia evangéliumi szakaszaiba. Hasznos dolog is lenne, mert csak akkor tudjuk ezeket az üzeneteket nyugodt szívvel, nyugodt lélekkel fogadni, (ha egyáltalán hiteleseknek tekintjük őket). Ha nem, akkor mintha nem is olvasta volna az olvasó.

 

Az első üzenet a sokak által ismert Ír prófétanőn, Maria Divine Mercyn keresztül került az internetre.

Az ima meg tudja és meg is fogja menteni az emberiséget

2013. március 7. csütörtök, 11.05

Szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim a földön, megértsék, hogy az ima miként tudja és fogja megmenteni az emberiséget. Nem szabad lebecsülni az ima, különösen a Szent Rózsafüzér imádkozásának erejét, mely tehetetlenné teszi a fenevadat. A még több lélek megmentése érdekében, az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét is imádkoznotok kell.

Válasszatok az Imahadjárat Imáiból, melyeket Én adok nektek, és azokat imádkozzátok, így az egyes imacsoport összejöveteleken más-más szándékra tudtok összpontosítani. Ha például a Védettség Kegyelméért való Imahadjárati Imát imádkozzátok, akkor tegyétek azt úgy, hogy az imacsoport, azon a napon, egy olyan Imahadjárati Imaválogatásra koncentrálna, mely Isten védelmét esdekli le a lelkekre. Majd egy másik napon, összpontosítsatok egy olyan imaválogatásra, mely a papok és a klérus védelméért adatnak nektek.

Ezek az Imahadjárati Imacsoportok, miután világszerte megalakultak, azzá a fegyverzetté válnak majd, mely – több szempontból is, mint amit lehetségesnek véltek - nélkülözhetetlen az ellenség legyőzéséhez.

Én továbbra is adom majd nektek az új imákat, mint Ajándékokat, melyek rendkívüli csodákat hoznak magukkal. Az ilyen jellegű beavatkozás nélkül Én nem tudnám megmenteni azokat a lelkeket, akikre olyannyira Vágyom.

Menjetek, és tervezzétek meg az Imahadjárati Ima-összejöveteleiteket a nektek adott utasítások alapján, de tagoljátok szét azokat, hogy összpontosítani tudjatok az egyes szándékokra. Nem kell az összes imát egyszerre elimádkozni, habár Én arra buzdítalak benneteket, hogy minél többet imádkozzatok el, egy hét leforgása alatt.

Mily örömet és vigaszt nyújtotok Nekem, drága Követőim. Áldásomat, az erő és a bátorság áldását adom nektek, miként folytatjátok küldetéseteket a lelkek megmentésére. Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2013. március 11. Szentségimádáson Jézus:

Drága gyermekeim! Engem lássatok mindig mindenben, mert minden mögött Én állok. Így lássátok az eseményeket, a jövőt, mert mindent a ti javatokra, lelketek üdvösségére adok, vagy engedek meg. Ne féljetek a jövőtől! Én mindig veletek vagyok. Veletek szenvedek, és soha nem hagylak el. Ha kiáltotok Hozzám, meghallgatom. Ha hittel kértek, megsegítelek. A derűt ne engedjétek ki soha a lelketekből! A félelem és a kétségbeesés a sátántól van. Ha átadjátok az életeteket Nekem, és teljes bizalommal Rám hagyatkoztok, nem szégyenültök meg, mert Én vagyok a ti Megváltó Istenetek, Aki a keresztfán kínhalált szenvedtem értetek. Bízzatok Bennem! Higgyetek az örök életben, amelyet akkor kaptok meg Tőlem, amikor a lelketek kirepül testetekből. Tartsatok ki mindhalálig a Belém vetett hitben! Éljetek az Evangélium szellemében, és akkor elnyeritek az örök boldogságot. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Hamarosan bezárják templomaimat. Kidobják Az Oltáriszentséget és a gyóntatószéket. Megszüntetik a Szentmisét. Helyette gyalázatos tévtanításokat fognak templomaimban prédikálni. Mindezt a hamis ökumenizmus jegyében teszik. Engem ugyanúgy nem fognak elfogadni, mint amikor a földön éltem. Most is el fognak utasítani. Megvetik tanításomat, és elvetik törvényeimet, mert azokat túl szigorúnak találják. Helyette a saját ízlésük, bűneik szerint hoznak törvényeket. Eltörlik a cölibátust (papi nőtlenség). Megengedik a homoszexuálisok és a nők pappá szentelését, az abortuszt és az eutanáziát. Eltörlik a tíz parancsot. A bűn fogalmát elvetik. Helyette teljes szabadosságot engednek meg az élet minden területén. Az emberi méltóságot lábbal tiporják. Az embert az állat szintje alá süllyesztik. Ki fog törni a harmadik világháború, amely sokkal nagyobb pusztítást végez, mint az első kettő együttvéve. Rengeteg lesz a halott. Az emberek kétharmada kipusztul. Tűz által tisztítom meg a földet. (2 Péter 3, 10. 12.) Akik életben maradnak, azt fogják hinni, hogy egyedül vannak, mert oly ritka lesz egy-egy élő ember. A föld sivár és kietlen lesz. Ember és állat elpusztul. Mindez azért történik, mert annyira elhatalmasodott a bűn, hogy a pokol összes ördögét kiszabadították a földre. Mindezt azért engedem meg, mert lélekben újra keresztre feszítenek Engem az által, hogy még a legszentebb Eucharisztiát is ki fogják dobni. 

Gyermekeim! Készüljetek! Most az Egyház ketté fog szakadni. Nyissátok meg ajtótokat a menekülni kényszerülő keresztények, szerzetesek, és igaz papjaim előtt! Fogadjátok be őket házaitokba! Úgy gondoskodjatok róluk, mintha Engem, személyesen fogadnátok be! A rejtekben ünnepeljétek meg a Szentmisét, amely nagy kincs lesz, mert nagyon ritka lesz. Úgy fogadjátok a szívetekbe a legméltóságosabb Oltáriszentséget, mint utolsó útravalótokat, mert egyáltalán nem biztos, hogy halálotok előtt még újra meg tudtok áldozni. 

Gyermekeim! Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, még életetek feláldozása árán is! Ha mindvégig kitartotok tanításom megtartásában, egy soha nem látott gyönyörű országba viszlek benneteket, a mennyországba. Atyám tárt karokkal fogad majd benneteket, és elnyeritek az örök életet.

Gyermekeim! Most nagy megmérettetés következik erre a világra. A jókat különválasztom a gonoszoktól, az igazakat a képmutatóktól. Éljetek szüntelen halálra készen! Járuljatok a Szentségekhez, amíg még lehet! Papjaimat hamarosan elhurcolják, azokat, akik nem hódolnak be az új tanításnak és az Antikrisztusnak.

Miután megtisztítottam a földet, visszajövök, és felvirágoztatom azt. Lesz egy kis gyökér, amely majd kisarjad. Sok gyermek fog születni. A földet virágos kertté változtatom. A sátánt ezer évre megbilincselem, és a pokol fenekére taszítom. Az emberek békében és szeretetben fognak élni. Köztük leszek az Oltáriszentségben. Imádni fognak Engem, és megtartják törvényeimet. Istenük leszek, és ők a népem lesznek. Nagy egyszerűségben, a két kezük munkájából fognak megélni. Nem lesznek többé uzsorások, akik kihasználják és becsapják őket. Népem igazságban és egyszerűségben fog élni. A kölcsönös szeretet és a béke fog köztük uralkodni. De ezt csak kevesen érik meg. Mindazok, akik meghalnak, elnyerik méltó jutalmukat, vagy büntetésüket, a szerint, amit érdemelnek.

Gyermekeim, készüljetek! Mindaz, ami most következik, az emberek bűneinek a következménye. Mivel Nélkülem akartak élni, és elvetették törvényeimet, ellenfelem markába kerültek. Mivel tiszteletben tartom szabad akaratukat, átengedem őket a sátánnak, akit bűneikkel szolgáltak. Vérkönnyeket sírok mindazokért, akik örökre elvesznek. 

Gyermekeim! Ti, akik szerettek Engem, és törvényeim szerint éltek, engeszteljétek fájdalmas Szívemet! Imádjatok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és fogadjatok tiszta szívetekbe gyakran! Így engeszteljetek azok miatt, akik halálra sebeznek Engem halálos bűneikkel! Szeretlek benneteket, és felviszlek titeket Atyám trónja elé, a végtelen boldogságba. Megáldalak mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Az Üdvösség Anyja: az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni

2013. március 10. vasárnap, 18.00

Drága gyermekem, most még magányosabbnak és elhagyatottabbnak fogod érezni magad, ahogy Isten Szent Szava hangosan dörgedelmeskedik, figyelmeztetvén az emberiséget annak szükségességére, hogy készítsék fel lelküket.

Gyermekek, most már kérnetek kell szeretett Fiamat, hogy őrizze meg bátorságotokat az előttetek álló sötét napokban, hónapokban és években. Örvendezzetek, mert oly sok lélek válaszolt – a Szentlélek indítása által – Fiam, Jézus Krisztus hívására. Ő oly nagyon szeret mindannyiatokat, hogy ez örömkönnyekre fakaszt engem, az Ő szeretett Édesanyját. Az, hogy miként fogja kiárasztani az Ő Irgalmát, felfoghatatlan számotokra, sőt, még az Őt megvetőket is Szívéhez közel fogja vonni.

Már nem lesz sok idő az Ő nagyszabású Második Eljöveteléig, így meg kell Dicsőítenetek az Istent. A felkészülés érdekében, minél gyakrabban kell részesülnötök a Kiengesztelődésben, és továbbra is imádkoznotok kell a lelkekért.

Habár az Isten Mindenható, és Dicsősége most teljes mértékben megértésre kerül majd, amikor tanúságot tesztek az Ő Második Eljöveteléről, nektek, az Ő Maradék Hadseregének, segítenetek kell Neki azon Tervében, hogy megmentse az emberiséget.

Az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni, éppen ezért nektek terjeszkednetek, és gyarapodnotok kell. Isten Kegyelmei kiáradnak mindazon Gyermekeire, akik részt vesznek ezen imacsoportokban. Ők lesznek az a pajzs, mely meg fogja védeni az emberiséget az Antikrisztus által tervezett üldöztetéstől.

Soha ne adjátok fel, gyermekek. Maradjatok meg a Kegyelem állapotában mindenkor, és továbbra is kövessétek Fiam útmutatásait. Ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket, oly nagy az Ő Szeretete irántatok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Kötelességem még ezt a szövegképet hozzátenni, mely így kívánja kiegészíteni M.D.Mercy munkáját.

 

480-nepszeru-hu.jpg